Kategoria: Kodeks pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-06-09

Jakie konsekwencje może zastosować pracodawca wobec pracownika, który w związku z badaniami okresowymi najpierw dostarczył skan zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy, a później dostarczył drugie zaświadczenie (oryginał) o niedopuszczenie do pracy z przyczyn zdrowotnych, gdyż pracodawca zakwestionował pierwsze zaświadczenie (skan)?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Rozumiem, że pracownik najpierw przedłożył sfałszowane zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że jest on zdolny do pracy, pomimo iż w rzeczywistości lekarz stwierdził niezdolność do pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby pracodawca mógł zastosować wobec pracownika karę porządkową, musi zaistnieć przynajmniej jedna z przyczyny określonych w art. 108 § 1 Kodeksu pracy, mianowicie:

  • nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
  • nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Przedstawienie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego należy uznać za przejaw nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności art. 211 pkt 5 Kodeksu pracy.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może zastosować jedną kar, tj.:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany,
  • karę pieniężną.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu ewentualnych potrąceń egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych oraz zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

Powyższe potwierdza art. 108 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Za jedno naruszenie obowiązków (jeden czyn) może być stosowana tylko jedna kara.

Pracodawca może zastosować karę po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Dla możliwości ukarania nie ma znaczenia odmowa przez pracownika złożenia wyjaśnień. Dla celów dowodowych warto sporządzić stosowną notatkę z wysłuchania. Nadto kara nie może być skutecznie wymierzona po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

O zastosowanej karze pracodawca winien zawiadomić pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Decyzja o ukaraniu musi być zatem wyrażona na piśmie. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Nadto zwracam uwagę, iż ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, popełnia przestępstwo z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Należy uznać, iż zaświadczenie lekarskie w sprawie zdolności pracownika do pracy jest dokumentem w rozumieniu Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 115 § 14 Kodeksu karnego „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Informuję, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Do rozważenia pozostaje kwestia, czy popełnione przestępstwo uniemożliwia zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »