Opłacenie faktury za niewykonaną usługę

Nierzetelny wykonawca nie wykonał pracy, a mimo to przysłał fakturę. Umowa miała dotyczyć prac budowlanych, a mianowicie wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Ustalony termin rozpoczęcia prac przeciągał się i ekipa zjawiła się z dwutygodniowym opóźnieniem. Wykonawca zwodził mnie i ostatecznie nie podpisał umowy, którą otrzymał ode mnie w formie papierowej oraz mailem. Zapłaciłem zaliczkę w wysokości 4 tys. zł. W umowie były określone kary umowne i maksymalne wynagrodzenie w kwocie 9 tys. zł (szczegóły w załączniku). Praca nie została wykonana, wszystko jest rozgrzebane, część materiału zniszczona. Mimo to otrzymałem fakturę na 11 tys. zł. Czy mam opłacić fakturę? Co robić? Jak się bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Opłacenie faktury za niewykonaną usługę

Zwłoka w wykonaniu dzieła

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z treścią przesłanej dokumentacji przede wszystkim należy stwierdzić, iż prace związane z ułożeniem kostki brukowej, ich zakres i charakter uzasadniają uznanie tej umowy za umowę o dzieło.

W dalszej zaś kolejności należy stwierdzić, że wobec uchybienia terminowi do wykonania dzieła wykonawca pozostaje obecnie względem Pana w zwłoce.

To z kolei powoduje, że zastosowanie może znaleźć przepis art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bez wyznaczenia terminu dodatkowego bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Zobacz też: Kary umowne umowa zlecenie

Wezwanie zleceniobiorcy do wykonania prac w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia zleceniodawcy od umowy

Wobec tego powinien Pan obecnie wystosować do wykonawcy pismo wzywające do wykonania zleconych prac w wyznaczonym terminie (najlepiej wskazać konkretny dzień kalendarzowy) z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstępuje Pan od umowy, co z kolei zobowiązuje wykonawcę do zwrotu uiszczonej przez Pana, a wciąż niewykorzystanej, zaliczki na poczet zakupu materiałów.

Warto w tym miejscu również wskazać, że zgodnie z art. 494 K.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Oznacza to, że poza żądaniem zwrotu ceny możliwe byłoby zażądanie również zapłaty odszkodowania przez wykonawcę, np. z tytułu zniszczenia zakupionych z Pana zaliczki materiałów.

Niewykonanie dzieła w terminie a żądanie opłacenia faktury

Odnośnie opłacenia faktury, którą Pan otrzymał, należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 642 K.c.:

„§ 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych”.

Jeżeli zatem dzieło nie zostało Panu wciąż oddane, to brak jest podstaw do żądania za nie przez wykonawcę zapłaty, a Pan nie ma obowiązku faktury tej w obecnej chwili opłacać.

Natomiast jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, to po pierwsze należy wskazać, że brak spisania przez Państwa umowy powoduje, że zastosowanie znajdą tu przepisy K.c.

I tak, zgodnie z treścią art. 628 § 1 K.c., wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Zniszczenie materiałów i niewykonanie dzieła w umówionym terminie

Zatem w przypadku ukończenia dzieła przez wykonawcę i jego Panu oddania należne wynagrodzenie powinno odpowiadać zwykłemu wynagrodzeniu za tego typu prace, które należałoby ustalić np. na podstawie ofert innych wykonawców tego typu robót.

Również w związku z brakiem pisemnej formy umowy z wykonawcą niestety brak jest skutecznych możliwości zastosowania wobec niego kar umownych przewidzianych w przesłanym przez Pana projekcie takiej umowy.

Podsumowując powyższe, na obecnym etapie powinien Pan pisemnie wezwać wykonawcę do dokończenia dzieła w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy i żądania zwrotu uiszczonej zaliczki (ewentualnie po potrąceniu kwot, jakie faktycznie zostały już przeznaczone na zakup materiałów) oraz ewentualnie naprawienia Pańskiej szkody (zniszczenie materiałów), odsyłając mu jednocześnie fakturę (najlepiej zrobić sobie jej kopię i zachować), wskazując, że zgodnie z art. 642 § 1 K.c. wynagrodzenie nie należy się, dopóki dzieło nie zostanie oddane.

Po upływie wspomnianego terminu powinien Pan wysłać jeszcze jedno pismo z odstąpieniem od umowy i żądaniem zapłaty ww. kwot w wyznaczonym terminie, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »