Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

• Autor: Dorota Kriger

Próbowałam zarejestrować się w urzędzie pracy, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, ale urzędniczka urzędu pracy zakwestionowała moje świadectwo pracy, w którym napisano: „porozumienie stron zawarte na wniosek pracodawcy”. Minęło już 7 dni od czasu wystawienia dokumentu – czy mogę jeszcze ubiegać się o jego sprostowanie? Czy stwierdzenie zawarte w dokumencie jest prawidłowe, czy urzędniczka ma rację i nie będę mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Również wcześniej, w styczniu, poinformowano mnie w urzędzie, że zasiłek mi nie przysługuje, ponieważ poprzednią umowę w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwiązano ze mną za porozumieniem stron (rozwiązanie umowy z końcem sierpnia). Czy urzędniczka miała rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z dnia 25.04.2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Przepis powyższy mówi o tym, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. wtedy, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron. W urzędzie pracy w styczniu poinformowano więc Panią prawidłowo, bo od ostatniego porozumienia stron nie minęło wtedy jeszcze 6 miesięcy. Zabrakło jedynie informacji, iż zasiłek będzie jednak przysługiwał, ale dopiero po 90 dniach od rejestracji (art. 75 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy).

W celu nabycia prawa do zasiłku do spełnienia był też warunek konieczny: w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, należało być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy).

Błędnie podany tryb rozwiązania umowy o pracę przyczyną odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

W art. 75. ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jest także informacja, na jakiej podstawie obecnie urząd pracy prosi o zmianę treści świadectwa pracy. Z przepisu tego wynika bowiem, że treść świadectwa pracy powinna jednoznacznie określać, czy porozumienie było zawarte z przyczyn niedotyczących pracownika (bo tylko w takim przypadku zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, a nie dopiero po 90 dniach). Sformułowanie „porozumienie stron zawarte na wniosek pracodawcy” nie potwierdza, że przyczyny zawarcia porozumienia dotyczyły jedynie pracodawcy. Błędnie podany tryb rozwiązania umowy o pracę na świadectwie pracy nie pozwala więc prawidłowo ustalić, od kiedy bezrobotnemu będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

Jak już wyżej wspomniałam, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, była Pani zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także nie ma dla Pani innych propozycji pracy – to ma Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Od tego, co było podstawą zawarcia porozumienia, zależy, kiedy ten zasiłek Pani będzie przysługiwał. Jeśli nie uda się sprostować świadectwa pracy bądź przyczyny leżały po Pani stronie – zasiłek otrzyma Pani dopiero po 90 dniach od rejestracji.

Niestety, zgodnie z art. 97 § 21 K.p. upłynął już termin, w jakim mogła Pani wystąpić o sprostowanie bądź uzupełnienie treści świadectwa pracy, dlatego obecnie jest to tylko dobra wola pracodawcy, czy polubownie je zmieni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »