Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-03

Próbowałam zarejestrować się w urzędzie pracy, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, ale urzędniczka urzędu pracy zakwestionowała moje świadectwo pracy, w którym napisano: „porozumienie stron zawarte na wniosek pracodawcy”. Minęło już 7 dni od czasu wystawienia dokumentu – czy mogę jeszcze ubiegać się o jego sprostowanie? Czy stwierdzenie zawarte w dokumencie jest prawidłowe, czy urzędniczka ma rację i nie będę mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych? Również wcześniej, w styczniu, poinformowano mnie w urzędzie, że zasiłek mi nie przysługuje, ponieważ poprzednią umowę w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwiązano ze mną za porozumieniem stron (rozwiązanie umowy z końcem sierpnia). Czy urzędniczka miała rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z dnia 25.04.2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Przepis powyższy mówi o tym, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. wtedy, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron. W urzędzie pracy w styczniu poinformowano więc Panią prawidłowo, bo od ostatniego porozumienia stron nie minęło wtedy jeszcze 6 miesięcy. Zabrakło jedynie informacji, iż zasiłek będzie jednak przysługiwał, ale dopiero po 90 dniach od rejestracji (art. 75 ust. 5 pkt 5 ww. ustawy).

W celu nabycia prawa do zasiłku do spełnienia był też warunek konieczny: w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, należało być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy).

Błędnie podany tryb rozwiązania umowy o pracę przyczyną odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

W art. 75. ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jest także informacja, na jakiej podstawie obecnie urząd pracy prosi o zmianę treści świadectwa pracy. Z przepisu tego wynika bowiem, że treść świadectwa pracy powinna jednoznacznie określać, czy porozumienie było zawarte z przyczyn niedotyczących pracownika (bo tylko w takim przypadku zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał już po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, a nie dopiero po 90 dniach). Sformułowanie „porozumienie stron zawarte na wniosek pracodawcy” nie potwierdza, że przyczyny zawarcia porozumienia dotyczyły jedynie pracodawcy. Błędnie podany tryb rozwiązania umowy o pracę na świadectwie pracy nie pozwala więc prawidłowo ustalić, od kiedy bezrobotnemu będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.

Jak już wyżej wspomniałam, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, była Pani zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także nie ma dla Pani innych propozycji pracy – to ma Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Od tego, co było podstawą zawarcia porozumienia, zależy, kiedy ten zasiłek Pani będzie przysługiwał. Jeśli nie uda się sprostować świadectwa pracy bądź przyczyny leżały po Pani stronie – zasiłek otrzyma Pani dopiero po 90 dniach od rejestracji.

Niestety, zgodnie z art. 97 § 21 K.p. upłynął już termin, w jakim mogła Pani wystąpić o sprostowanie bądź uzupełnienie treści świadectwa pracy, dlatego obecnie jest to tylko dobra wola pracodawcy, czy polubownie je zmieni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Niezdolność do pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 22 lata. Od 2014 do 2015 r. miałam urlop dla poratowania zdrowia z powodu choroby kręgosłupa. Potem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »