Kategoria: Kontrola prawa pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Raporty co 15 minut!

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-01

Mój pracodawca wymaga od pracowników cotygodniowego raportowania zadań. Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy i Kodeksem cywilnym? Mój manager życzy sobie ponadto, żebym pisał mu raporty z wykonywanych zadań co 15 minut! Czy jest to dopuszczalne? Poza tym manager wysyła mi maile po g. 22, podczas gdy ja pracuję od 8 do 16. Co można zrobić w takiej sytuacji?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Prawo do kontroli efektów pracy danego pracownika jest następstwem zawartego stosunku pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Stosunek pracy, według Kodeksu pracy, jest stosunkiem prawnym zawierającym element podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z Kodeksem pracy: „Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”.

Nie tylko Kodeks pracy zobowiązuje pracownika do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób sumienny i staranny. Zastosowanie ma tu także Kodeks cywilny – zgodnie z art. 355 § 1 K.c. (w związku z art. 300 K.p.) dłużnik (w tym wypadku pracownik) zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (w tym przypadku w stosunku pracy).

Pracodawca ma prawo sprawdzać, czy pracownik zgodnie z podpisaną umową wykonuje powierzone mu zadania, za które otrzymuje wynagrodzenie. Metody stosowanej kontroli powinny zależeć od stylu zarządzania przedsiębiorstwem, stylu organizowania struktur pracodawcy, zamierzonych osiągnięć i ich wpływu na motywację pracownika, np. poprzez wynagrodzenie, które jest zależne od wyników.

Raportowanie pracodawcy o wykonanych zadaniach w zupełności mieści się w ogólnie przyjętych i zgodnych z prawem sposobach kontroli. Działanie takie nie jest niezgodne z przepisami prawnymi czy zasadami współżycia społecznego, m.in. dlatego, że w wyniku tego typu kontroli pracodawca może ocenić np.:

 • zaangażowanie pracownika w wykonywane zadania,

 • czas, jaki jest mu potrzebny na spełnienie poleceń,

 • sposób wykonywania powierzonych zadań i inne.

Powyższe ustalenia mogą mieć wpływ na motywacyjny system wynagradzania pracowników, zweryfikować zakres powierzanych im zadań, a także ograniczyć do minimum ryzyko występowania nagannych i szkodliwych zachowań i postaw (takich jak wykorzystywanie sprzętu pracodawcy do własnych prywatnych celów czy niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków wynikających z przydzielonego zakresu pracy).

Metody stosowanej kontroli powinny być określone w regulaminach przyjętych w zakładzie pracy, np. w regulaminie organizacji pracy, w instrukcji kontroli. Jeśli w zakładzie pracy nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy, to metoda stosowanej kontroli powinna być wskazana pisemnie, np. w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej.

Jednakże sama kontrola (w tym przypadku raportowanie) nie powinna być uciążliwa i nie powinna zakłócać cyklu wykonywania zadań służbowych. Powinna także wynikać z rodzaju wykonywanych czynności. Dlatego wymóg składania raportu co 15 minut może być nadużyciem, choć nie musi. Pracodawca powinien uzasadnić, dlaczego pracownicy są zobowiązani do tak częstego składania raportów. Nadmierna kontrola może bowiem wpłynąć negatywnie na nastroje i wydajność pracowników, a dodatkowo utrudniać wykonywanie powierzonych zadań.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie, skąd powstała konieczność tak częstego raportowania. Możliwe, że wymagania stawiane przez managera stoją w sprzeczności z przepisami zakładowymi.

Drugie Pana zastrzeżenie, dotyczące czasu wysyłania e-maili przez managera – proszę zwrócić uwagę, że wobec Pana zwierzchnika (managera), jako osoby zarządzającej zakładem w imieniu pracodawcy, nie stosuje się niektórych przepisów dotyczących czasu pracy. Ze względu na stopień odpowiedzialności za zakład mówi się, że kierownicy, managerowie, dyrektorzy mają nienormowany czas pracy, gdyż bez względu na ustalony w umowie czas pracy muszą być do dyspozycji pracodawcy także poza zwyczajowymi godzinami pracy. Pracodawca i osoby występujące w jego imieniu mają więc prawo do wydawania poleceń służbowych i mogą to robić np. drogą mailową w ich czasie pracy. Jeśli te polecenia dotyczą Pana pracy w godzinach nadliczbowych, to warto wiedzieć, że zgodnie z art. 151 § 1. Kodeksu pracy: „Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

 2. szczególnych potrzeb pracodawcy”.

Szczególne potrzeby należy rozumieć jako wyjątkowe, nieplanowane i przeciwstawne w stosunku do normalnych potrzeb pracodawcy.

W przeciwnym razie, jeśli polecenia nie mają związku z wyżej wyszczególnionymi sytuacjami, ma Pan prawo odmówić wykonania pracy po godzinach bądź wykonać je w normalnym dla Pana czasie pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »