Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy – wezwanie urzędowe

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-04

Mój mąż dostał wezwanie na policję jako świadek. Nie wie, czy należy mu się wynagrodzenie w pracy za ten dzień przerwy. Jeśli nie, to czy może jakoś uzyskać wynagrodzenie lub rekompensatę?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do obowiązków pracodawcy należy zwolnienie pracownika od obowiązku świadczenia pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

W wyżej opisanej sytuacji zastosowanie będzie miało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.). Przepis, który tę sytuację reguluje, to § 6 rozporządzenia: „Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia”.

Dowodem, który usprawiedliwia nieobecność w pracy w tej sytuacji, jest imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację, która potwierdza stawienie się pracownika na to wezwanie.

Należy zwrócić uwagę, iż cytowany przepis nie mówi o całym dniu wolnym, a jedynie o okresie czasu, który jest „niezbędny”. Oznacza to, że przed i/lub po osobistym stawieniu się pracownika w wyżej wymienionych organach, a w tej sytuacji na policji, pracownik powinien – jeśli jest to możliwe – przybyć do pracy. Za czas, w którym pracownik nie będzie świadczył pracy, nie należy się wynagrodzenie, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia, powinien wystawić zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie postępowania karnego lub w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia – w zależności od tego, czego dotyczyło wezwanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana dnia wypłacania wynagrodzenia

Pracodawca mojego męża zawsze wypłacał wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca. Jesienią zaczął remontować budynek i źle policzył koszty, więc od listopada...

 

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie...

 

Prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy

Rozwiązałam stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę nauczycielską 1 marca 2017 r. W kwietniu 2018 r. nabywam prawo do nagrody...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »