Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Premia uznaniowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-04-22

Czy do podstawy ekwiwalentu za urlop wlicza się premię uznaniową? Zaznaczam, że premia była wypłacana regularnie co miesiąc w takiej samej wysokości. Gdy pracownik był chory lub przebywał na urlopie bezpłatnym, była zmniejszana proporcjonalnie. Według mnie premia ta miała wszelkie podstawy, by uznać ją jako regulaminową.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 171 § 1 K.p. pracownik, który w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości lub w części, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Kwestie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop niewykorzystany regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 2002 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Na podstawie tego rozporządzenia ekwiwalent za urlop ustala się tak jak wynagrodzenie za urlop z odpowiednimi zmianami, przewidzianymi w § 15-19 ww. rozporządzenia.

Sposób uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu zależy od ich charakteru i okresu, za jaki przysługują:

  1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – zgodnie z § 15 rozporządzenia składniki takie uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
  2. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc – przy ustalaniu ekwiwalentu uwzględnia się składniki, które zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).
  3. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – przy ustalaniu ekwiwalentu uwzględnia się składniki, które zostały wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia).

Ponadto – zgodnie § 6 pkt 1 rozporządzenia – z wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia wynagrodzenia urlopowego wyłącza się jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Natomiast premie, które są wypłacane regularnie, powinny być uwzględnione w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Uznaniowy charakter takiej premii czasem nie pozwala na jej uwzględnienie – tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego: „Premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego” (wyrok SN z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNP 2002, nr 3, poz. 77).

Dlatego należy zbadać, czy premie wynikały z realizacji konkretnych zadań, za które pracodawca zobowiązał się wypłacać premie, oraz czy pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych postanowił o wliczaniu takiej premii do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Potwierdzać to może m.in. cykliczność i regularność w wypłacaniu premii, co wskazuje na jej regulaminowy charakter.

 Jeśli tak jest, to kwoty premii mających regulaminowy charakter winny być uwzględnione przy obliczeniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W każdym innym przypadku – premii nie należy wliczać, zgodnie z przywołanym powyżej wyrokiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Czy można wysłać pracowników na przymusowy urlop?

Pracodawca przedstawił nam plan urlopów ze wskazaniem, że w sierpniu (od 15 do 31) wszyscy pracownicy mają mieć przymusowy urlop wypoczynkowy. Nie ma to...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »