Okres ochronny a umowa na czas określony

• Autor: Marek Gola

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Znajduje się w niej zapis, że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na zasadach przewidzianych w art. 33 Kodeksu pracy. Miałam przejść na emeryturę w lipcu 2015 r., a więc przed zakończeniem umowy. Jednak w 2013 r. wydłużono mi wiek przejścia na emeryturę – będę mogła to zrobić dopiero w lutym 2017 r. Czy obowiązuje mnie okres ochronny i zakład będzie musiał przedłużyć umowę do czasu osiągnięcia przeze mnie wieku emerytalnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Okres ochronny a umowa na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (zwanego dalej K.p.), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także niektórych innych ustaw.

W przypadku umów na czas określony w przepisach istnieją daleko idące ograniczenia co do dopuszczalności wypowiedzenia. Przepis art. 33 K.p. stanowi: „przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

Nie każdą umowę na czas określony można więc wypowiedzieć. Muszą zostać spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:

  1. umowa jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy;
  2. w umowie jest zastrzeżona dopuszczalność wypowiedzenia umowy.

Rozumując a contrario (łac. przeciwnie), jeśli umowa jest zawarta na czas nieprzekraczający 6 miesięcy, nawet gdyby w umowie było zastrzeżenie dopuszczalności wcześniejszego wypowiedzenia, to zastrzeżenie jest nieważne w świetle art. 18 K.p. Takie rozwiązanie pozbawiałoby pracownika ochrony stosunku pracy, którą przewiduje K.p. Nawet gdy umowa jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a nie ma zastrzeżenia, że można ją wypowiedzieć, to ona też nie podlega wypowiedzeniu.

Wyjątek zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana wskutek wcześniejszego jej wypowiedzenia

Zasadniczo umowa o pracę na czas określony podlega ochronie przed wcześniejszym rozwiązaniem i powinna trwać do końca okresu, na jaki została zawarta. Jednakże ustawodawca w art. 33 K.p. przewidział wyjątek, zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana wskutek wcześniejszego jej wypowiedzenia. Aby rozwiązanie takiej umowy było dopuszczalne, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. wypowiedzenie może dotyczyć wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy;
  2. strony przewidzą możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Wbrew temu, co sugeruje brzmienie przepisu art. 33 K.p., możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony może być przewidziana przez strony tej umowy nie tylko w chwili jej zawierania, lecz także już po jej zawarciu. Oczywiście wymaga to stosownej zmiany umowy, dokonanej w formie pisemnego aneksu (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 r.; I PZP 26/94; OSNAPiUS 1994 r., nr 8, poz. 126).

W Pani sprawie ważny jest przepis art. 18 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z którym pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.20), lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy – są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1. Jeżeli przepisy prawa pracy powołują przepis art. 39 K.p., do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się ten przepis, uwzględniając czas ochrony stosunku pracy, wynikający z ust. 1.

Wydłużenie umowy o pracę do czasu uzyskania prawa do emerytury

Wyraźnie podkreślić należy, iż przepis nie przewiduje wydłużenia umowy o pracę do czasu uzyskania prawa do emerytury, lecz przedłużenie okresu ochronnego. Gdyby w umowie o pracę miała Pani wskazane, iż pracuje do dnia nabycia prawa do emerytury, wówczas ustawa powodowałaby wydłużenie umowy o pracę. Przepis art. 39 K.p. chroni tylko przed wypowiedzeniem, także zmieniającym.

W chwili obecnej, mając na uwadze Pani sytuację, w mojej ocenie umowa o pracę nie ulegnie wydłużeniu. Proszę zwrócić uwagę, iż koniec obowiązywania umowy o pracę na czas określony został wskazany poprzez podanie konkretnego dnia, co istotne – dnia, w którym nie nabędzie Pani prawa do emerytury (wskazuje Pani, iż prawo takie nabędzie Pani wcześniej). Okres ochronny jeszcze trwa, ale przepis art. 39 K.p. stanowi o wypowiedzeniu umowy, a nie o rozwiązaniu umowy na skutek upływu czasu, na który została zawarta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »