Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym uprzedzeniem

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-19

Kiedy najpóźniej pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym wyprzedzeniem, korzystając z art. 23 § 4? Przejście zakładu pracy nastąpiło 1 maja. Czy może rozwiązać umowę 23 czerwca, czy może to zrobić nawet 30 czerwca?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie powoduje dla pracownika skutki takie, jak rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Przejście zakładu bądź jego części na nowego pracodawcę może być sprzeczne z oczekiwaniami pracownika. Dlatego ustawodawca przewidział specjalny tryb, który ma ułatwić pracownikowi ewentualne rozwiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą, nie dając jednak pracownikowi możliwości zablokowania samego przejścia. Otóż w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy.

Skorzystanie przez pracownika z możliwości rozwiązania stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem ograniczone jest dwumiesięcznym terminem, który biegnie od dnia przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę. Dwumiesięczny termin do złożenia oświadczenia przez pracownika należy do kategorii tzw. terminów zawitych, po których upływie czynność prawna nie może być skutecznie dokonana

Jeżeli chodzi o Kodeks cywilny, zasadnicze znaczenie mają regulacje art. 111 oraz 112, zgodnie z którymi:

– termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło;

– termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Na gruncie Kodeksu pracy należy zauważyć pewne odstępstwa od sposobu liczenia terminów uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Co ciekawe, przepisy Kodeksu pracy nie zawierają bezpośrednio osobnej regulacji odnośnie sposobu liczenia terminów na własnym gruncie (może z wyjątkiem liczenia terminów wypowiedzeń). Pojawia się tutaj zasadnicza rozbieżność, polegająca na tym, że część terminów prawa pracy liczymy na tych samych zasadach co terminy w prawie cywilnym a część swoiście, na zasadach „potocznych”, określanych również jako „kalendarzowych”.

Pierwsza grupa to zasadnicza większość terminów przewidzianych w Kodeksie pracy: do dochodzenia roszczeń pracowniczych, przedawnienia czy też innych czynności związanych ze stosunkiem pracy. W tym zakresie uwzględnia się art. 300 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Należy pamiętać, że (przynajmniej zdaniem większości doktryny) ustawodawca ukształtował prawo pracy zasadniczo jako samodzielną gałąź prawa. W założeniu miała to być zupełna regulacja przeznaczona dla normowania relacji międzyludzkich opartych na stosunku pracy, zaopatrzona we własny, odmienny zestaw zasad ogólnych. Dlatego też, zastosowanie wszelkich instytucji spoza Kodeksu pracy wymaga swoistego „filtra”, który został uregulowany w powołanym wyżej art. 300 Kodeksu pracy. Norma dająca się wyinterpretować z tego przepisu nakazuje przebadać regulację spoza Kodeksu pracy, która ma mieć zastosowanie do stosunków pracowniczych, przez pryzmat zasad prawa pracy. Zasady te, w większości wyinterpretowane przez dorobek judykatury i doktryny, mimo zmiany ustrojowej, nadal opierają się na założeniu ochrony pracownika jako słabszej strony stosunku pracy, funkcji gwarancyjnej oraz socjalnej stosunku pracy. W przypadku zastosowania regulacji Kodeksu cywilnego odnośnie liczenia terminów w większości spraw pracowniczych, nie doszukano się naruszenia zasad prawa pracy.

W przypadku terminu z art. 231 § 4 także przyjmujemy wyliczenia z Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi dwa miesiące w tym przypadku upłyną w dniu 1 lipca. Oznacza to, że dzień 1 lipca jest ostatnim dniem, gdy pracownik może złożyć wypowiedzenie z art. 231 § 4 K.p., a więc mógł to także zrobić 30 czerwca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa na pół etatu

Mam umowę na 1/2 etatu na czas określony 10 lat ale pracuję po 8 godzin tzn. tak jakbym był na całym etacie. Pracuję u obecnego pracodawcy ponad 6 lat. Okres wypowiedzenia w umowie 2 tygodnie. Jaki wymiar odprawy przysługuje mi w razie zwolnienia z przyczyn pracodawcy?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca wysłał mnie na zaległy urlop. Nie płaci mi regularnie, w tym miesiącu też się opóźnia, czy mogę w związku z tym, mimo że jestem na urlopie wypoczynkowym na który wysłał mnie pracodawca, złożyć wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia i jeśli tak, to jakich świadczeń od pracodawcy z tego tytułu mam się domagać? Czy powinien mi zapłacić ekwiwalent za urlop, zaległą pensje, odszkodowania z tytułu nie wypłacenia pensji na czas itp?

Wypowiedzenie podczas urlopu

Przebywam obecnie na miesięcznym bezpłatnym urlopie, jednak chciałabym zrezygnować z tej pracy. Mam więc pytanie: czy mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, będąc na bezpłatnym urlopie? Obowiązuje mnie dwutygodniowe wypowiedzenie.

Klauzula przewidująca krótszy okres wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, staż pracy u pracodawcy prawie 2 lata. W umowie mam zapis, iż okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Czy ten okres wypowiedzenia jest dla mnie wiążący? Czy mam brać pod uwagę okres wypowiedzenia 1-miesięczny według Kodeksu pracy?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Aktualnie jestem na wypowiedzeniu umowy o pracę za porozumieniem stron do 30 sierpnia. Pracodawca nie zapłacił mi wynagrodzenia za trzy ostatnie miesiące. W związku z tym, czy nadal mogę złożyć wypowiedzenie umowy z artykułu 55 za ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »