Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na pół etatu?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-16

Od 2005 r. do września 2010 r. byłam zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od września ubiegłego roku pracuję, ze względu na zły stan zdrowia, na 1/2 etatu. Teraz chcę rozwiązać umowę. Mam 40 dni zaległego urlopu. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Czy do września 2010 brać pod uwagę pełny etat?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) sposób uwzględniania poszczególnych składników wynagrodzenia jest zależny od ich charakteru i okresu, za jaki przysługują. Wynagrodzenie to uwzględnia się w sposób następujący:

  1. Składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – zgodnie z § 15 rozporządzenia składniki takie uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.
  2. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc – przy ustalaniu ekwiwalentu uwzględnia się składniki, które zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu jak wyżej, to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).
  3. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – przy ustalaniu ekwiwalentu uwzględnia się składniki, które zostały wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia).

Jeśli wynagrodzenie Pani było stałe – pod uwagę należy wziąć wynagrodzenie z miesiąca, w którym nabyła prawo Pani do ekwiwalentu urlopowego, czyli z miesiąca, w którym ustaje stosunek pracy.

Wysokość ekwiwalentu urlopowego oblicza się zgodnie z § 18 rozporządzenia:

  1. sumę miesięcznych wynagrodzeń (obliczonych wg powyższych zasad) należy podzielić przez współczynnik, który ustalany jest odrębnie w każdym roku kalendarzowym;
  2. następnie otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzieli się przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika; w rezultacie otrzymujemy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu;
  3. następnie zaś ekwiwalent za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Zasady ustalania współczynnika także są określone w rozporządzeniu. Zgodnie z § 19 ust. 1 współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu (z § 19 ust. 3 rozporządzenia). Zatem dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, współczynnik wynosi 1/2 współczynnika przyjętego dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Od 2011 roku w różnych zakładach pracy może obowiązywać różna wysokość współczynnika urlopowego. Wynika to z faktu, iż pracodawcy mogą dowolnie decydować, jaki dzień w ich zakładzie pracy będzie wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W większości zakładów, w których dniem wolnym od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota, współczynnik w tym roku dla osoby zatrudnionej na pełnym etacie wynosi 21, a dla osoby na 1/2 etatu – 10,5.

Podsumowując powyższe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie obliczony z bieżącego wynagrodzenia, ustalonego dla połowy etatu, do obliczeń zostanie także zastosowany współczynnik pomniejszony proporcjonalnie do obowiązującego Panią wymiaru etatu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Wstrzymanie ustalonego urlopu

W naszej firmie planujemy urlopy już na początku roku. 11 dni wykorzystałam w kwietniu, a na październik miałam zaplanowane kolejne 10. Wpłaciłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »