Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-11-22

Dlaczego jak wezmę urlop na żądanie z powodu pogrzebu lub dzień opieki na dziecko, nie mam wtedy premii? Czy to zależy od pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie przyznawania premii zależą od pracodawcy, a dokładnie od zapisów w dokumentach wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy. Zasady przyznawania premii mogą więc być bardzo zróżnicowane, gdyż każdy pracodawca ma prawo w inny sposób skonstruować system wynagradzania w swojej firmie.

System taki powinien jednak uwzględniać wymogi prawa, gdyż zgodnie z art. 18 § 1 K.p. postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Przykładowo: nie wolno w regulaminie wynagradzania ustalać wynagrodzenia za pracę niższego niż wynagrodzenie minimalne, które jest corocznie ustalane w oparciu o zapisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Zapisy dokumentów wewnątrzzakładowych nie mogą też w żaden sposób dyskryminować poszczególnych pracowników, a także powinny zapewniać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. W szczególności w dokumentach tych powinny być uwzględnione zapisy art. 183c § 1 K.p., zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. W § 2 tegoż artykułu wyjaśniono, iż wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Zasada wymieniona w art. 183c § 1 K.p. dotyczy więc także premii.

Dokumenty wewnątrzzakładowe powinny w sposób jednoznaczny określać obiektywne kryteria, po których spełnieniu pracownik nabywa prawo do świadczenia, np. premii, w wysokości określonej w tych dokumentach.

Pracodawca może też przyznać premie bez stosownych zapisów w regulaminach, czyli tzw. premie uznaniowe, które zależne są od uznania pracodawcy, a nie od spełnienia wymogów postawionych w regulaminie lub układzie zbiorowym.

W zależności od tego, czy premia jest premią regulaminową czy uznaniową, nieobecność w pracy może mieć różny wpływ na prawo pracownika do premii. Regulamin wynagradzania może przewidywać np. proporcjonalne pomniejszenie premii za czas nieobecności albo wypłatę premii w całości, jeśli mimo nieobecności spełnione zostały warunki postawione w regulaminie.

Jeśli zaś premia jest uznaniowa – pracodawca może jej wcale nie wypłacić, nawet jeśli pracownika nie było w pracy tylko przez 1 dzień.

To, czy pracodawca słusznie nie wypłaca miesięcznej premii pracownikowi w związku z nieobecnością tego pracownika w pracy, można zweryfikować jedynie poprzez analizę zapisów dokumentów wewnątrzzakładowych, takich jak regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy czy umowa o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne