Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć godziny ponadwymiarowe?

• Autor: Marta Handzlik

Nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze godzin (30/30) realizuje 2 godziny ponadwymiarowe pochodzące z pensum dydaktycznego (18/18). Jeżeli godziny pochodzą z innego pensum, czy można z nauczycielem podpisać dodatkową umowę na czas wykonywanych czynności w wymiarze 2/18?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy nauczyciel bibliotekarz może mieć godziny ponadwymiarowe?

Rozdysponowanie w szkole wolnych wakatów

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zasadą jest, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w 1 stosunku pracy. Jeżeli w szkole są wolne wakaty, to w pierwszej kolejności należy zatrudnić nowego nauczyciela, gdy jest to niemożliwe – z różnych przyczyn – należy rozważyć możliwość rozdysponowania tych godzin w ramach godzin ponadwymiarowych (chodzi o godziny, do których nauczyciel posiada kwalifikacje). Mogą zdarzyć się jednak nieprzewidziane przypadki, kiedy zawarcie drugiej umowy jest niezbędne (np. w celu zastępstwa przez pewien okres nieobecności nauczyciela, gdy nie ma możliwości zatrudnienia nowego nauczyciela na to stanowisko).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie 1 obowiązującego pensum, a za zgodą nauczyciela w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Zobacz też: Ile kosztuje godzina pracy nauczyciela bibliotekarza

Przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych

W myśl powyższego godziny ponadwymiarowe przydzielane są wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe zapewnienie realizacji programu nauczania w placówce w ramach obowiązującego pensum zatrudnionych nauczycieli. Jeśli liczba godzin wynikających z zatwierdzonego na dany rok szkolny szkolnego planu nauczania przekracza liczbę obowiązkowego wymiaru pensum, wynikającą z liczby zatrudnionych nauczycieli, to w pierwszej kolejności zatrudnia się dodatkowych nauczycieli w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy albo uzupełnia etat niepełnozatrudnionym nauczycielom (jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje). Jeśli nie jest to możliwe z różnych przyczyn to godziny te przyznawane są pełnozatrudnionym nauczycielom jako godziny ponadwymiarowe. Godziny ponadwymiarowe to godziny pracy nauczyciela ponad ustalony wymiar zajęć obowiązkowych (art. 35 ust. 2 KN). Jednak, jak wynika z powyższego, powinny być przydzielane wyłącznie nauczycielom realizującym zadania wynikające z ramowych planów nauczania. Nie powinny być natomiast przydzielane nauczycielom wspomagającym (np. bibliotekarz, pedagog, psycholog itp.), bowiem takie godziny nie służą realizacji programu nauczania. W szkołach zdarzają się jednak szczególne sytuacje np. nie można zatrudnić dodatkowego nauczyciela do realizacji kilku godzin wspomagania dydaktyki lub nie ma możliwości uzupełnienia etatu niepełnozatrudnionemu nauczycielowi.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 KN nauczyciela można zatrudnić na podstawie umowy na czas określony w dwóch przypadkach:

1) konieczności zastępowania nieobecnego nauczyciela,

2) potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

Wobec powyższego w mojej opinii nauczycielowi bibliotekarzowi nie należy przyznawać godzin ponadwymiarowych, tylko podpisać z nim kolejną umowę o pracę na owe 2/18 etatu.

Przeczytaj też: Ile wynosi etat nauczyciela wspomagającego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »