Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?

• Autor: Dorota Kriger

Zarejestrowana jestem jako osoba z prawem do zasiłku. Otrzymałam wezwanie do urzędu w związku z propozycją pracy. Jest to praca na 1/4 etatu za 330 zł brutto, u tego samego przedsiębiorcy, u którego pracowałam bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna. Czy muszę tę ofertę przyjąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?

Obowiązki osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) – ma obowiązek m.in. przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków osoby bezrobotnej, których osoba ta powinna dopilnować, aby nie utracić swojego statusu.

Obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie, aby przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub inną formę pomocy proponowanej przez urząd, lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, wynika z art. 33. ust. 3. ustawy.

Przez wyżej podane określenie „odpowiednia praca” należy rozumieć „zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”.

Czy bezrobotny może odmówić przyjęcia propozycji pracy zaproponowanej przez urząd pracy?

Jeśli osoba bezrobotna bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Powyższe wynika z art. 33. ust. 4. ustawy.

Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej jest równoznaczne z utratą zasiłku dla bezrobotnych.

Oferta, którą Pani przedstawiono, spełnia wymogi dotyczące oferty „odpowiedniej pracy”, dlatego odmowa jej przyjęcia bez uzasadnienia poskutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni oraz utratą zasiłku dla bezrobotnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »