Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy bezrobotny może nie przyjąć oferty pracy z urzędu pracy?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-02-25

Zarejestrowana jestem jako osoba z prawem do zasiłku. Otrzymałam wezwanie do urzędu w związku z propozycją pracy. Jest to praca na 1/4 etatu za 330 zł brutto, u tego samego przedsiębiorcy, u którego pracowałam bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna. Czy muszę tę ofertę przyjąć?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba posiadająca status osoby bezrobotnej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) – ma obowiązek m.in. przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków osoby bezrobotnej, których osoba ta powinna dopilnować, aby nie utracić swojego statusu.

Obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie, aby przyjąć propozycję odpowiedniej pracy lub inną formę pomocy proponowanej przez urząd, lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, wynika z art. 33. ust. 3. ustawy.

Przez wyżej podane określenie „odpowiednia praca” należy rozumieć „zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”.

Jeśli osoba bezrobotna bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Powyższe wynika z art. 33. ust. 4. ustawy.

Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej jest równoznaczne z utratą zasiłku dla bezrobotnych.

Oferta, którą Pani przedstawiono, spełnia wymogi dotyczące oferty „odpowiedniej pracy”, dlatego odmowa jej przyjęcia bez uzasadnienia poskutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej na okres 120 dni oraz utratą zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno wypowiedziałem stosunek pracy. Czy wojskowa komisja lekarska orzekając, że jestem niezdolny do zawodowej służby...

 

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy

W pozwie o przywrócenie do pracy podałem świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której pracowałem. Obecnie sąd...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »