Czas pracy kierownika internatu

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona w internacie jako wychowawca. Obecnie pełnię funkcję kierownika internatu. Z tego tytułu moje pensum z 24 godzin zostało obniżone do 10 godzin tygodniowo. Rozumiem, że pracuję w tej sytuacji 10 godzin z młodzieżą, prowadząc zajęcia wychowawcze, oraz pozostałe 14 godzin przeznaczam na zajęcia związane z administrowaniem internatem. Dyrektor ośrodka egzekwuje ode mnie 40 godzin obecności w pracy, a oprócz tego udział w doskonaleniu, radach pedagogicznych itp. Tym samym mój czas pracy wynosi około 60 godzin tygodniowo. Nadmieniam, że jestem zatrudniona na Kartę Nauczyciela i jestem kierownikiem niższego szczebla. Proszę o odpowiedź, ile w tej sytuacji powinien wynosić mój czas pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czas pracy kierownika internatu

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć

Zgodnie z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

„W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3)  zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, tj. pensum – ustalony został w przepisach prawa, które określają wymiar pensum dla nauczycieli zajmujących poszczególne stanowiska w różnych typach szkół i placówek, zaś w przedszkolu – w zależności od grupy wiekowej. Praca w wymiarze określonym we wskazanych przepisach, w zakresie uprawnień pracowniczych uznawana jest za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć. Ma to istotne znaczenie dla określenia tych uprawnień ze stosunku pracy, które uzależnione są od zatrudnienia w określonym wymiarze zajęć.

Zatrudnienie na stanowisku kierownika internatu - godziny pracy

Jak wynika z przywołanej powyżej regulacji – oprócz pensum (czyli oprócz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz) nauczyciel powinien również realizować inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły lub przedszkola oraz czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Regulacja ta dotyczy nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela, w tym również kierowników internatów. Jednak na nauczycielu – kierowniku internatu ciążą również inne obowiązki – obowiązki wynikające ze spełnianej funkcji.

Zajęcia, które realizowane są w ramach obowiązującego nauczyciela pensum, podlegają rejestracji i rozliczaniu w okresach tygodniowych w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć.

Pozostały czas pracy nauczyciela nie podlega rozliczeniu. Pozostałe obowiązki pracownicze nauczyciela mają bowiem taki charakter, że nie sposób byłoby ewidencjonować i kontrolować czasu poświęconego na ich wykonanie.

Podkreślić też należy, że niektóre obowiązki wynikające ze stosunku pracy nauczyciel może wykonywać również poza placówką. Oznacza to, że nauczyciel nie ma obowiązku przebywać w placówce w ramach całego swojego czasu pracy.

Podkreślić jednak trzeba, że – choć nie cały czas pracy nauczycieli podlega rozliczeniu – nauczyciela, w tym kierownika internatu, obowiązują normy czasu pracy określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Kierownik internatu zatrudniony jest na stanowisku wychowawcy i pełni funkcję. Z przyczyn funkcyjnych ma dodatek i zniżkę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalaną przez OP. Aby ustalić, ile ma pracować bezpośrednio z wychowankami, należy od pensum wychowawcy odjąć zniżkę OP. Pozostały czas wypełniający nie więcej niż 40 godzin łącznie powinien przeznaczyć na zadania nadzoru i zarządzania powierzoną jednostką.

Jednak dyrektor ośrodka może ustalić kierownikowi godziny pracy, w których czasie powinien on przebywać w ośrodku (w tym brać udział w zebraniach rady pedagogicznej itp.). To, że obowiązuje Panią pensum 24 godziny (przed zniżką) oznacza, że tyle czasu ma Pani poświęcić na zajęcia z wychowankami, a nie na przebywanie w ośrodku.

Po zniżce czas pracy z wychowankami to 10 godzin. Pozostałe 30 godzin powinna Pani poświęcić na zebrania rady pedagogicznej oraz wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji kierownika internatu (a tym samym można Panią zobowiązać, aby w tym czasie przebywała Pani w internacie).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »