Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy kierownika internatu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-12-31

Jestem zatrudniona w internacie jako wychowawca. Obecnie pełnię funkcję kierownika internatu. Z tego tytułu moje pensum z 24 godzin zostało obniżone do 10 godzin tygodniowo. Rozumiem, że pracuję w tej sytuacji 10 godzin z młodzieżą, prowadząc zajęcia wychowawcze, oraz pozostałe 14 godzin przeznaczam na zajęcia związane z administrowaniem internatem. Dyrektor ośrodka egzekwuje ode mnie 40 godzin obecności w pracy, a oprócz tego udział w doskonaleniu, radach pedagogicznych itp. Tym samym mój czas pracy wynosi około 60 godzin tygodniowo. Nadmieniam, że jestem zatrudniona na Kartę Nauczyciela i jestem kierownikiem niższego szczebla. Proszę o odpowiedź, ile w tej sytuacji powinien wynosić mój czas pracy.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zgodnie z art. 42 ustawy Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„W ramach czasu pracy, o którym mowa wyżej, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3)  zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, tj. pensum – ustalony został w przepisach prawa, które określają wymiar pensum dla nauczycieli zajmujących poszczególne stanowiska w różnych typach szkół i placówek, zaś w przedszkolu – w zależności od grupy wiekowej. Praca w wymiarze określonym we wskazanych przepisach, w zakresie uprawnień pracowniczych uznawana jest za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć. Ma to istotne znaczenie dla określenia tych uprawnień ze stosunku pracy, które uzależnione są od zatrudnienia w określonym wymiarze zajęć.

Jak wynika z przywołanej powyżej regulacji – oprócz pensum (czyli oprócz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz) nauczyciel powinien również realizować inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły lub przedszkola oraz czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Regulacja ta dotyczy nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela, w tym również kierowników internatów. Jednak na nauczycielu – kierowniku internatu ciążą również inne obowiązki – obowiązki wynikające ze spełnianej funkcji.

Zajęcia, które realizowane są w ramach obowiązującego nauczyciela pensum, podlegają rejestracji i rozliczaniu w okresach tygodniowych w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć.

Pozostały czas pracy nauczyciela nie podlega rozliczeniu. Pozostałe obowiązki pracownicze nauczyciela mają bowiem taki charakter, że nie sposób byłoby ewidencjonować i kontrolować czasu poświęconego na ich wykonanie.

Podkreślić też należy, że niektóre obowiązki wynikające ze stosunku pracy nauczyciel może wykonywać również poza placówką. Oznacza to, że nauczyciel nie ma obowiązku przebywać w placówce w ramach całego swojego czasu pracy.

Podkreślić jednak trzeba, że – choć nie cały czas pracy nauczycieli podlega rozliczeniu – nauczyciela, w tym kierownika internatu, obowiązują normy czasu pracy określone w przepisach Karty Nauczyciela.

Kierownik internatu zatrudniony jest na stanowisku wychowawcy i pełni funkcję. Z przyczyn funkcyjnych ma dodatek i zniżkę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, ustalaną przez OP. Aby ustalić, ile ma pracować bezpośrednio z wychowankami, należy od pensum wychowawcy odjąć zniżkę OP. Pozostały czas wypełniający nie więcej niż 40 godzin łącznie powinien przeznaczyć na zadania nadzoru i zarządzania powierzoną jednostką.

Jednak dyrektor ośrodka może ustalić kierownikowi godziny pracy, w których czasie powinien on przebywać w ośrodku (w tym brać udział w zebraniach rady pedagogicznej itp.). To, że obowiązuje Panią pensum 24 godziny (przed zniżką) oznacza, że tyle czasu ma Pani poświęcić na zajęcia z wychowankami, a nie na przebywanie w ośrodku.

Po zniżce czas pracy z wychowankami to 10 godzin. Pozostałe 30 godzin powinna Pani poświęcić na zebrania rady pedagogicznej oraz wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji kierownika internatu (a tym samym można Panią zobowiązać, aby w tym czasie przebywała Pani w internacie).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »