Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-02-03

Jakiej rekompensaty mogę domagać się od pracodawcy po wyrzuceniu mnie z pracy bez powodu? Pracowałam na umowę-zlecenie w przychodni jako pielęgniarka. Właściciel firmy telefonicznie, przez osobę trzecią odwołał mnie z ustalonych w grafiku dyżurów, dodając, że już nie pracuję. Czy warto ubiegać się o odszkodowanie i wypłacenie wynagrodzenia za dyżury, z których mnie odwołał?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 746 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Zarówno dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie ma prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia. Jest to prawo kształtujące, pozwalające jednej stronie rozwiązać stosunek zobowiązaniowy. Wypowiedzenie umowy jest czynnością prawną obejmującą oświadczenie woli składane drugiej stronie umowy. W odróżnieniu od odstąpienia od umowy wypowiedzenie wywołuje skutki prawne, znosi stosunek prawny jedynie na przyszłość (ex nunc). Wypowiedzenie jest konstrukcyjnie związane ze stosunkami prawnymi o charakterze ciągłym i bezterminowym. Prawo wypowiedzenia przysługuje, co do zasady, w ramach umów zawartych na czas nieoznaczony. Jedynie wyjątkowo ustawodawca zezwala na wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku umowy-zlecenia prawo jej wypowiedzenia przysługuje w każdym przypadku, niezależnie od tego na jaki czas została ona zawarta.

Przyznanie każdej ze stron prawa wypowiedzenia umowy-zlecenia wynika ze znaczenia wzajemnego zaufania między nimi. Z uwagi na to każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Oznacza to możliwość wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy oraz bez względu na okoliczności, bez potrzeby zaistnienia ku temu ważnej przyczyny. Nie wymaga ono podania powodu wypowiedzenia. Istnienie ważnego powodu wypowiedzenia umowy ma jednak znaczenie w zakresie jego skutków. Brak ważnego powodu wypowiedzenia zlecenia odpłatnego powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę.

Ponieważ przepisy art. 746 K.c. nie wskazują terminów wypowiedzenia, wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym. Zobowiązanie wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Strona może jednak określić w tym oświadczeniu termin ustania umowy. Ponadto strony mogą w umowie określić termin jej wypowiedzenia. Mogą przy tym zróżnicować zasady wypowiedzenia zlecenia w zależności od przyczyn je uzasadniających, a więc określić inne zasady wypowiedzenia z ważnych powodów, inne w sytuacji ich braku.

Skutki wypowiedzenia są uzależnione od tego, która ze stron dokonuje wypowiedzenia, a także od tego, czy umowa-zlecenie miała charakter odpłatny oraz czy wypowiedzenie nastąpiło z ważnego powodu.

Skutki wypowiedzenia zlecenia odpłatnego zależą również od istnienia ważnego powodu je uzasadniającego. Skutkiem każdego wypowiedzenia, niezależnie od tego czy nastąpiło z ważnego powodu, czy nie, jest wygaśnięcie zobowiązania. Jeżeli jednak zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona, która dokonała wypowiedzenia, zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Ważne powody uzasadniające wypowiedzenie mogą mieć charakter obiektywny w postaci okoliczności niedotyczących żadnej ze stron (np. zmiana prawa polegająca na zakazaniu czynności prawnej, której dokonania dotyczy zlecenie), jak i charakter subiektywny, czyli dotyczyć strony umowy. W tym drugim przypadku mogą to być okoliczności zarówno zawinione przez stronę, jak i niezawinione. Mogą dotyczyć strony, która wypowiada umowę (choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zlecenia, trudna sytuacja rodzinna, utrata uprawnień wymaganych do dokonania zleconej czynności, utrata zaufania do przyjmującego zlecenie), jak i drugiej strony (nieuzasadniona odmowa udzielenia zaliczki przez dającego zlecenie, nieudzielanie potrzebnych wiadomości przez przyjmującego zlecenie). Strony mogą w umowie określić okoliczności, które uznają za ważny powód wypowiedzenia zlecenia, jednakże wyliczenie takie nie wyłącza możliwości uznania za ważny powód innych sytuacji, w których dochodzi do wypowiedzenia.

Zakres odpowiedzialności strony wypowiadającej zlecenie odpłatne w razie braku ważnego powodu obejmuje szkodę wyrządzoną na skutek wypowiedzenia. Przesłanki odpowiedzialności stanowią więc: wypowiedzenie dokonane bez ważnego powodu, szkoda powstała w majątku drugiej strony oraz związek przyczynowy między takim wypowiedzeniem a szkodą. Szkoda obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło z ważnego powodu w nieodpowiednim dla drugiej strony czasie, nie może być uznane za podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej. Jeżeli jednak brak było ważnego powodu, wypowiedzenie dokonane w ten sposób wpłynie na zakres odpowiedzialności odszkodowawczej, powodując zwiększenie szkody poniesionej przez drugą stronę.

Podsumowując – może Pani próbować dochodzić odszkodowania za wypowiedzenie dokonane bez ważnego powodu, ale wynagrodzenia za zaplanowane dyżury nie uda się Pani uzyskać, gdyż nie ma ku temu podstaw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Badania kontrolne po służbie wojskowej

Zatrudniam pracownika, który przebywał w służbie wojskowej 4 miesiące. Obecnie powraca do mnie do pracy. Czy należy go skierować na badania kontrolne?

 

Pracownica w ciąży a zmniejszenie etatu

Czy jeśli pracownica jest w ciąży (5. tydzień), a w firmie szykuje się masowe zmienianie angaży z całego etatu na pół etatu, to czy kobietę w ciąży...

 

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy

W pozwie o przywrócenie do pracy podałem świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której pracowałem. Obecnie sąd...

 

Rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Mam pytanie dotyczące oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora naszej szkoły. Sprawa wygląda w ten sposób, że początkiem czerwca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »