Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Pracodawca nie płaci składek ZUS

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-04-23

Niedawno się dowiedziałem, że mój pracodawca nie opłaca składek ZUS. Jak mogę na nim wymusić opłacanie tych zobowiązań? Czy ta sytuacja może wpłynąć na wysokość mojej przyszłej emerytury?
Dorota Kriger

Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczanie i opłacanie składek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Ze względu na to, że pracodawcy nie zawsze prawidłowo wywiązują się z tego obowiązku, pracownicy mają możliwość sprawdzić, czy składki za nich są opłacane. Co roku, zgodnie z art. 50 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), osoby ubezpieczone otrzymują informację o stanie konta w ZUS za rok ubiegły. Na tej podstawie można ustalić, czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne oraz czy składki te są płacone w odpowiedniej wysokości. Problem jednak może wystąpić też w roku bieżącym, dlatego pracownik, który ma wątpliwości, czy składki są płacone, może zwrócić się do pracodawcy o udostępnienie mu informacji na temat opłacanych składek – pracodawca zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie społecznych udostępnia taką informację na formularzu ZUS RMUA lub w innej formie zawierającej dane, jak na ZUS RMUA. Pomimo tego, że od tego roku ZUS RMUA jest przekazywany pracownikom tylko raz w roku, pracownik może wnioskować o częstsze wydawanie takiego dokumentu – wtedy firma będzie musiała go wydać za każdym razem, gdy zażąda tego pracownik, ale nie częściej niż raz na miesiąc. Oprócz zobowiązania pracodawcy do częstszego wystawiania ZUS RMUA, ubezpieczony ma prawo zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem, czy pracodawca odprowadza za niego składki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku ustalenia, że pracodawca nie opłaca składek, pracownik powinien poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wezwie pracodawcę do uregulowania długu wraz z należnymi odsetkami za zwłokę (art. 23 ust. 1 i art. 32 ustawy o systemie społecznych). Oprócz tego pracodawca w drodze postępowania sądowego może zostać ukarany karą grzywny (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a jeśli jego działanie było złośliwe bądź uporczywe – dodatkowo może on ponieść odpowiedzialność karną, taką jak ograniczenie wolności (art. 218 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny)

Przedsiębiorca, który dopuścił się zwłoki w opłacaniu składek bądź uiścił je w zaniżonej wielkości, może też zostać ukarany karą opłaty do wysokości 100% zaległości składek – na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jednakże przepis ten może wkrótce przestać obowiązywać – 18 listopada 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie dodatkowej opłaty w wysokości 100% sumy nieopłaconych składek na nierzetelnych pracodawców była niezgodna z konstytucją (wyrok TK sygn. akt P 29/09 Dz. U.  225, poz. 1474). Pod koniec maja br. w życie mają wejść nowe przepisy, które dostosują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do wyroku TK.

Powyższe sankcje to tylko niektóre z konsekwencji, jakie może ponieść pracodawca, który nie opłaca terminowo składek na ubezpieczenia społeczne.

Brak wpłaconych składek nie powinien obciążać pracownika i nie powinien wpłynąć na wysokość jego przyszłych świadczeń, może on mieć jednak problem z udokumentowaniem okresów składkowych lub może pojawić się rozbieżność pomiędzy danymi wykazanymi przez ubezpieczonego a stanem jego konta w ZUS i OFE. Stąd ważne jest, aby dołożyć wszelkiej staranności i na bieżąco analizować dokumenty, otrzymywane od pracodawcy. W razie pojawienia się wątpliwości – warto skontaktować się z ZUS-em w celu ich wyjaśnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę). W listopadzie zleceniobiorca przepracował jedynie 9 godzin, co daje kwotę 135 zł brutto. Chyba nie można zastosować ryczałtu w takim przypadku. Czy mam rację? Czy należy dokonać rozliczenia na zasadach ogólnych?

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Moment odejścia z pracy a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym, mam umowę o pracę. Niebawem wracam do pracy po urlopie zdrowotnym. Dyrektor poinformował mnie, że przewidziano dla mnie tylko 4 godz. tygodniowo. Czy jeżeli nie zgodzę się na te warunki, przysługuje mi odprawa? Zdaniem dyrektora nie, bo musiałabym pracować do końca roku szkolnego. Czy mogę wnieść o przeniesienie w stan nieczynny, jeśli dostanę wypowiedzenie? Dodam, że pracowałam dotąd w pełnym wymiarze godzin.

Zatarcie kary nagany

Jestem policjantem. Rok temu zostałem ukarany karą nagany, jednak kara ta uległa już zatarciu. Czy zmieniając miejsce pracy nowy komendant zostanie powiadomiony o tym, że byłem karany, czy też uzyska informację o mojej niekaralności z uwagi na zatarcie i usunięcie kary z akt personalnych? Jeżeli otrzyma informację o mojej karalności, czy mogę się od tego odwołać?

Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem

Moje pytania będą dotyczyły uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem. Mam pracownicę, która pół roku temu urodziła dziecko. Czy na 20 tygodni urlopu macierzyńskiego z art. 180 K.p. musi składać podanie o udzielenie tego urlopu? W terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na 9 tygodni. Czy podstawą prawną udzielenia tego urlopu jest art. 1821d K.p.? Po 9 tygodniach urlopu rodzicielskiego pracownica chce wrócić do pracy. Czy musi pisać wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego? Jakie dokumenty dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem powinny się znaleźć w aktach osobowych tego pracownika?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »