Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy

• Autor: Marta Handzlik

W połowie września pracodawca ogłosił zamknięcie zakładu w przyszłym roku. Podczas spotkania prawie wszyscy pracownicy otrzymali proponowany termin rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Każdy otrzymujący, który zgodzi się na proponowany termin rozwiązania umowy, otrzyma dodatkowy pakiet (6 dodatkowych odpraw – w zależności od stażu pracy). Proponowane są dwa terminy zwolnień. Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku „główny specjalista ds. inwestycji”. Pracodawca zaproponował mi inne stanowisko w innej lokalizacji. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy zamknięcie działalności w danej lokalizacji przez pracodawcę oznacza, że wszyscy pracownicy w danej lokalizacji podlegają prawnie pod „zwolnienia grupowe” i muszą być traktowani na takich samych zasadach?

Czy w przypadku odrzucenia oferty pracodawcy automatycznie pozbywam się prawa do odprawy i dodatkowe bonusa w postaci 6 dodatkowych odpraw? Prawdopodobnie pracodawca chce zaproponować mi pracę do końca 2022 w aktualnej lokalizacji – czyli do końca grudnia. Czy może obowiązywać indywidualny termin rozwiązania umowy w przypadku zwolnień grupowych, gdzie 95% pracowników otrzymało termin wypowiedzenia datowany na początek roku 2022?

Nie chciałbym się pozbyć pakietu odpraw, gdy np. zostanie rozwiązania ze mną umowa w grudniu 2022 – gdy nie będę podlegał pod zwolnienie grupowe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy

Wypowiedzenie zmieniające

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że w Pana wypadku mamy do czynienia z wypowiedzeniem zmieniającym, i choć ono noże podlegać pod zwolnienia grupowe, to jednak nie będzie to tak dobry pakiet jak w przypadku porozumień stron proponowanych obecnie przez pracodawcę, a dodatkowo jest obwarowane dodatkowymi warunkami.

Przepis art. 42 ustawy Kodeks pracy nakazuje do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenia zmieniającego, stosować przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób odpowiedni. Oznacza to konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu bez żadnych zmian lub ze zmianami uzasadnionymi innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego. Przy tym rodzaju wypowiedzenia głównym celem jest bowiem zmiana treści stosunku pracy, a rozwiązanie tego stosunku jest celem jedynie alternatywnym. Wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione. Ocena zasadności obejmuje także zaproponowane pracownikowi nowe warunki.

Zwolnienia grupowe a odprawa

Na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) pracownikowi, którego stosunek pracy został rozwiązany w ramach zwolnienia grupowego w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (zob. wyrok SN z 18.8.2009 r., sygn. akt I PK 52/09), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od stażu zatrudnienia u danego pracodawcy. Skutkiem ustalenia w toku procesu sądowego braku przyczyn niedotyczących pracownika, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę, musi być uznanie bezpodstawności wypłaty odprawy pieniężnej. Świadczenie to przysługuje bowiem tylko wówczas, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje właśnie z tych przyczyn.

Odprawa taka może zostać również wypłacona pracownikowi, któremu zostały zgodnie z art. 42 wypowiedziane warunki pracy i płacy, przepisy ustawy stosuje się bowiem także do wypowiedzenia zmieniającego (wyrok SN z 17.5.2007 r., sygn. akt III BP 5/07). W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Odmowa proponowanych warunków zatrudnienia

Punktem wyjścia rozstrzygnięcia problemu, czy odprawa przysługuje pracownikowi, który odmówił przyjęcia proponowanych warunków zatrudnienia, jest ustalenie, czy odmowa przyjęcia nowych warunków zatrudnienia stanowiła współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę (zob. wyrok SN z 4.7.2001 r., sygn. akt I PKN 521/00, oraz wyrok SN z 9.11.1990 r., sygn. akt I PR 335/90), czy też przyczyną rozwiązania umowy były przyczyny niedotyczące pracownika. Zasadnicze znaczenie ma w tej sytuacji ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie (zob. postanowienie SN z 21.8.2008 r., sygn. akt II PK 67/08.). Rozwiązanie stosunku pracy wskutek wypowiedzenia warunków płacy, które prowadziłoby do radykalnego obniżenia wynagrodzenia pracownika przy niezmienionych wymaganiach, może być uznane za dokonane wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy i uzasadniać roszczenie o odprawę pieniężną (zob. wyrok SN z 16.11.2001 r., sygn. akt I PKN 79/00).

Jeśli jednak proponowane warunki nie nosiły znamion szykany i nie były na tyle niedogodne, że nie było prawdopodobne ich przyjęcie przez pracownika, z uwagi na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy (zob. wyrok SN z 9.11.1990 r., sygn. akt I PR 335/90), wówczas odmowa ich przyjęcia stanowi współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę, co pozbawia pracownika prawa do odprawy pieniężnej (zob. wyrok SN z 12.8.2009 r., sygn. akt II PK 38/09).

Odpowiadając już na Pana pytania konkretnie:

Ad 1.

Zamknięcie firmy to zwolnienia grupowe, tylko jeśli będzie to określona liczba pracowników w określonym czasie. Jeśli teraz dojdzie do zwolnień grupowych, to stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych np. w grudniu 2022 r. będzie uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników.

Ad 2.

Pan otrzymuje wypowiedzenie zmieniające, więc w razie odrzucenia oferty być może będzie Panu przysługiwała odprawa z tytułu odpraw grupowych, ale obawiam się, że Pana odmowa sprawi, że jej Pan nie otrzyma.

Ad 3.

To już nie będzie zwolnienie grupowe. Oceny, czy jest Pan zwalniany z tej ustawy, będzie trzeba dokonać w grudniu 2022 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »