Uzyskanie odszkodowania od pracodawcy za rozwiązanie umowy

• Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Moim zdaniem zostałam bezpodstawnie zwolniona z pracy. Pracodawca twierdzi, że likwiduje moje stanowisko, ale ja pracowałam na kilku stanowiskach, mam na to świadków. Pracy pewnie nie odzyskam, ale miałam umowę do marca 2024 r. Chcę otrzymać odszkodowanie za ten okres. Nie jestem mściwa, chcę sprawiedliwości. Zwolniono mnie, bo przeszkadzałam mojemu przełożonemu. Co mogę zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Uzyskanie odszkodowania od pracodawcy za rozwiązanie umowy

Odwołanie od decyzji pracodawcy

W pierwszej kolejności wskazać należy, że podstawą prawną do udzielenia odpowiedzi na pytanie jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli otrzymała Pani wypowiedzenie umowy o pracę, to wówczas jedynym sposobem na odwołanie się od decyzji pracodawcy jest złożenie odwołania do sądu pracy. Zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu pracy „pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej”. Ważne jest, aby odwołanie zostało wniesione w terminie. Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu pracy „odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę”.

Jeżeli pracodawca jako przyczynę rozwiązania z Panią umowy o pracę wskazał likwidację stanowiska pracy, to w złożonym odwołaniu do sądu pracy powinna Pani wykazać, że przyczyna wskazana w otrzymanym od pracodawcy dokumencie jest nierzeczywista, iluzoryczna, nieprawdziwa. Wówczas powinna Pani przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń, w tym zgłosić wnioski dowodowe o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, dowodów z dokumentów, a także dowodu z przesłuchania stron. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, to musi Pani wskazać ich imiona i nazwiska oraz adres, pod który sąd ma doręczyć wezwanie do stawiennictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Dlatego też tak bardzo ważne jest określenie w odwołaniu wszystkich dowodów, z których pomocą będzie Pani wykazywać swoje stanowisko w sprawie.

Koszty sądowe przeprowadzenia sprawy

Jeżeli chodzi o koszty sądowe, to zwrócić należy uwagę na art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1125) „w sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism”.

Wartość przedmiotu sporu to zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805) „w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy”. Zatem, aby wyliczyć wartość przedmiotu sporu, mnoży Pani wysokość Pani wynagrodzenia za czas, który pozostał jeszcze do upływu okresu, na jaki została zawarta umowa (nie dłużej niż za rok). W przypadku, gdy suma będzie przewyższała kwotę 50 000 zł, to wówczas, aby odwołanie zostało skutecznie wniesione, konieczne jest uiszczenie opłaty od odwołania, która wynosi 5% wyliczonej wartości przedmiotu sporu. Można złożyć również wniosek o zwolnienie od kosztów, wypełniając oświadczenie o stanie majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »