Wyrównanie dodatku stażowego po jego podwyższeniu

• Autor: Katarzyna Nosal

Jestem zatrudniona w szkole. Przedłożyłam dokumenty do wysługi lat potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców za okres niecałych 3 lat. Lata pracy zostały doliczone do wysługi, podwyższono mi dodatek stażowy z 14% na 17%, ale pracodawca odmawia wypłaty wyrównania za 3 lata wstecz. Czy są jakieś podstawy, aby odmówić mi wypłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wyrównanie dodatku stażowego po jego podwyższeniu

Dodatek stażowy pracownika

Skoro jest Pani pracownikiem, któremu prawo do dodatku stażowego przysługuje, to oczywiście przysługuje Pani prawo do wyrównania tego dodatku od uzyskania uprawnień, o ile nie upłynęło już 3 lata wstecz.

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom jednostek organizacyjnych samorządowych i rządowych na takich samych zasadach. Dodatek za wysługę lat w momencie skończenia pięciu lat pracy. Wówczas wysokość takiego dodatku stanowi równowartość 5% podstawowego miesięcznego wynagrodzenia, jakie dostaje ten pracownik. Przez kolejne lata dodatek ten stopniowo wzrasta. Z każdym rokiem o 1%. Warto jednak wiedzieć, że maksymalnie taki dodatek może wynieść równowartość 20% zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatek stażowy nauczyciela

W przypadku nauczycieli odbywa się to trochę inaczej. Jeśli podlegają oni Karcie Nauczyciela, to przysługuje im dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uprawnienie do dodatku stażowego pracownik nabywa z mocy prawa. Przedłożenie pracodawcy świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz inne okresy podlegające wliczeniu do stażu pracy na mocy odrębnych przepisów, pełni funkcję jedynie dowodową. Z dniem dostarczenia dodatkowych dokumentów pracodawca musi przeliczyć na nowo staż pracy pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest wyrównanie świadczenia za co najmniej 3 lata wstecz, tyle bowiem wynosi termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Oczywiście to wyrównanie może nastąpić tylko wówczas, gdy warunki do otrzymania dodatku powstały w tym wstecznym okresie oraz gdy w czasie powstania prawa do dodatku pracownik pracował u danego pracodawcy.

Wyrównanie dodatku stażowego

Skoro po udowodnieniu przez Panią okresu pracy w gospodarstwie rolnym pracodawca zmienił wysokość już pobieranego przez Panią dodatku stażowego, to znaczy, że uznał, iż prawo do tego dodatku powstało wcześniej, niż było to naliczane. Co za tym idzie, w każdym kolejnym roku pobierania dodatku otrzymywała Pani dodatek niższy o 3% od należnego z uwagi na staż pracy. Dodatek stażowy nie zależy od woli pracodawcy, jest należny w określonej wysokości za określony staż z mocy prawa, a w każdym miesiącu ten dodatek jest wymagalny w dniu wypłaty wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego. Skoro pracownik pobierał w tych terminach dodatek o wartości niższej niż należna z mocy prawa, to ma roszczenie wobec pracodawcy o wypłatę różnicy pomiędzy dodatkiem należnym a faktycznie otrzymanym. Pracodawca w tym zakresie staje się dłużnikiem pracownika, a pracownik ma prawo domagać się wypłaty zaległych kwot. Roszenie o różnicę miedzy dodatkiem należnym a wypłaconym jest roszczeniem ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy – roszczenia pracownika wynikające ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym pracownik mógł żądać spełnienia danego świadczenia. Zatem pracownik może domagać się wyrównania należnych mu kwot, licząc do trzech lat wstecz, od kiedy ustalono, że ma prawo do wyższego dodatku.

Żądanie wypłaty dodatku, pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy

Jeśli pracodawca nie chce wypłacić wyrównania, wówczas pracownikowi pozostaje droga sądowa do odzyskania należności. Należy złożyć pozew o zapłatę należnego a nieprzedawnionego dodatku stażowego. W pozwie należy podać konkretną kwotę. Należy wykazać, od kiedy powstało prawo do dodatku, z czego ono wynika, jak staż pracy został udowodniony. Przed złożeniem pozwu należy na piśmie skierować żądanie wypłaty do pracodawcy w taki sposób, by dysponować dowodem złożenia takiego pisma.

Podsumowując: Jeśli pracodawca nie zechce wypłacić wyrównania (co powinien umieć uzasadnić), to może zostać do tego zmuszony przez sąd pracy. Zatem w razie odmowy proszę poprosić pracodawcę o pisemne stanowisko ją uzasadniające. Będzie można, po pierwsze, zweryfikować tok myślenia pracodawcy, a także przedstawić pismo w PIP, która może pomóc w negocjacjach.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »