Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urząd pracy a zameldowanie

• Autor: Dorota Kriger

Chciałabym zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, ale nie mam tutaj meldunku. Czy można tak zrobić, czy jednak konieczne jest zameldowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Urząd pracy a zameldowanie

Rejestracja w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania czy w miejscu zameldowania?

Były pracownik może ubiegać się o rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy. W zależności od tego, jakiej formy rejestracji chce dokonać były pracownik, będzie miał on do wyboru urząd pracy właściwy ze względu na adres zamieszkania lub zameldowania.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299) w celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 3 tego rozporządzenia: „osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy".

Nieco inaczej jest w przypadku osoby, która ubiega się o rejestrację jako osoba poszukująca pracy – zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia osoba taka zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Zobacz też: Praca w miejscu zamieszkania

Rejestracja przez internet w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 

Warto wiedzieć, że od 27 maja br. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez Internet. Do dyspozycji tych osób są dwa tryby rejestracji:

  • uproszczony, adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu; polega on na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych,
  • elektroniczny, skierowany do osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub takich, które mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy; wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.

Korzystając z trybu w pełni elektronicznego, bezrobotny bądź osoba poszukująca pracy ma możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy i uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy bez konieczności wizyty w urzędzie pracy.

Bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą się rejestrować przez Internet na stronie www.praca.gov.pl.

Zgodnie z powyższym jeśli zamierza Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna, musi Pani dokonać tego w urzędzie pracy właściwym ze względu na adres Pani zameldowania. Jeśli chce się Pani zarejestrować jako osoba poszukująca pracy – może Pani dokonać tego w dowolnym urzędzie pracy. Może też Pani uprościć procedurę, dokonując rejestracji przez Internet. Jeśli rejestruje się Pani jednak jako osoba bezrobotna, będzie Pani musiała stawić się na wizytę w urzędzie pracy w miejscu zameldowania (stałego bądź czasowego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info