Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca bez pisemnej umowy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-02-05

Jakiś czas temu podjęłam pracę w pewnej firmie. Pracodawca obiecał mi umowę z datą 1.01.2013 r., mimo że rozpoczęłam pracę wcześniej. Jednakże do tej pory nie otrzymałam żadnej umowy. W międzyczasie dostałam lepszą propozycję pracy i zamierzam skorzystać z oferty. Czy obecny pracodawca może sprzeciwić się mojemu odejściu z pracy, choć żadnej umowy nie podpisałam? Czy może odmówić wypłaty wynagrodzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo praca bez umowy skutkuje różnymi sankcjami dla pracodawcy oraz pracownika. Umowa o pracę, nawet jeśli do jej zawarcia doszło w formie ustnej, jest bowiem wiążąca dla obu stron. Kodeks pracy (w skrócie K.p.) w art. 29 § 2 narzuca pisemną formę zawarcia umowy o pracę. Przepis ten nakłada także na pracodawcę, który nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie, obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku – zgodnie z art. 281 K.p. – może zostać ukarany karą grzywny w kwocie między 1000 zł a 30 000 zł.

Ponadto pracodawca powinien mieć świadomość, że może zostać ukarany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urząd skarbowy w związku z niezrealizowaniem swoich obowiązków jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub podatków za tego pracownika.

Jednocześnie niepotwierdzenie warunków zatrudnienia na piśmie, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1976 r. (sygn. akt I PZP 9/76), każe domniemywać, iż strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony. Taka zawarta ustnie i niepotwierdzona na piśmie umowa wywołuje więc skutki znacznie szersze niż w przypadku prawidłowo zawartej umowy, co pod uwagę muszą brać obie strony umowy, czyli również Pani, gdyż świadcząc pracę bez umowy, zgodziła się Pani na wynikające z tego faktu konsekwencje. Godząc się na pracę bez umowy, skomplikowała sobie Pani m.in. dalsze kroki w kwestiach zawodowych, ponieważ obecnie obowiązuje Panią, zgodnie z przytoczonym wyżej wyrokiem, dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Zwracam uwagę, iż w Polsce nie istnieje przymus pracy i może Pani zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą nawet z dnia na dzień – oczywiście ponosząc tego pełne konsekwencje (np. pracodawca będzie mógł zadecydować o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z Pani winy). Jeśli obecnie jest Pani zdecydowana natychmiast zakończyć współpracę i zmienić pracę, należy o tym poinformować pracodawcę i rozwiązać umowę np. w drodze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy względem Pani) lub zawierając porozumienie stron (art. 30 § 1 K.p.).

W zaistniałej sytuacji radzę skontaktować się z pracodawcą i zażądać przedstawienia pisemnej umowy obejmującej faktyczny okres zatrudnienia oraz wyrażenia zgody na rozwiązanie tej umowy w trybie porozumienia stron. W przypadku sprzeciwu ma Pani prawo skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy lub skierować sprawę przeciwko pracodawcy do sądu pracy. Pracodawca nie powinien utrudniać Pani możliwości podjęcia innego zatrudnienia, skoro sam nie dopełnił swoich obowiązków względem Pani. Jednocześnie żądanie przedstawienia umowy pisemnej pozwoli Pani skuteczniej wyegzekwować wynagrodzenie za czas przepracowany w okresie, w którym umowa nie była sporządzona, a obowiązywała.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas określony (3 lata). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W momencie podpisywania umowy nie wiedziałam, że Kodeks pracy w przypadku...

 

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Ustna umowa o pracę, problem z wynagrodzeniem

Ukrainka z pozwoleniem na pracę przepracowała 2 miesiące i została zwolniona. Nie otrzymała jednak wynagrodzenia, a sama umowa o pracę nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »