Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela w trybie pilnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-01-24

Jestem nauczycielem zatrudnionym w szkole na podstawie mianowania, pełnię również na podstawie umowy-zlecenia obowiązki doradcy metodycznego oraz prowadzę własną działalność gospodarczą. Taka ilość obowiązków jest koniecznością wynikającą z choroby członka mojej rodziny. Dyrektor szkoły wiedział o moich zobowiązaniach, jednak zorganizował mój czas pracy w planie lekcji w sposób uniemożliwiający dodatkową działalność zarobkową. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem jest rozwiązanie stosunku pracy ze szkołą, w której pracuję, i to w trybie pilnym. Jak to należy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedynym rozwiązaniem, aby zakończyć stosunek pracy w trybie pilnym, jest porozumienie stron.

W przypadku, gdy z inicjatywą rozwiązania stosunku pracy występuje nauczyciel, stosunek pracy może zostać rozwiązany na mocy porozumienia stron albo na wniosek nauczyciela w drodze wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego zakończenie przypadać powinno na koniec roku szkolnego (tj. na dzień 31 sierpnia).

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Tryb rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron polega na tym, że pracownik i pracodawca (czyli strony stosunku pracy) uzgadniają, że stosunek pracy zostanie rozwiązany i określają termin zakończenia stosunku pracy.

Termin ten może zostać ustalony dowolnie, niezależnie od organizacji roku szkolnego – rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić także w trakcie roku szkolnego, jeśli tylko obie strony wyrażą na to zgodę.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na złożeniu przez pracodawcę i pracownika oświadczenia woli w przedmiocie zgody na ustanie stosunku pracy w terminie ustalonym przez strony (pracownika i pracodawcę). Podkreślić trzeba, iż aby mogło dojść do rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie, potrzebna jest zgodna wola pracodawcy i pracownika.

Słowem – jeśli chce Pan odejść jak najszybciej, musi Pan wystąpić z porozumieniem stron do pracodawcy, a pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Jeśli zgody nie wyrazi, pozostaje Panu jedynie wypowiedzenie, ale wówczas stosunek pracy zakończy się 31 sierpnia i do tego czasu musi Pan pracę wykonywać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika z powodu zbyt wysokiej wypłaty

W firmie wynagrodzenie wypłacane jest do 27. dnia danego miesiąca (za dany miesiąc). Nie została mi przedłużona umowa o pracę, obecna kończy się 31 marca....

 

Jak uzyskać duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?

Rozpoczęłam pracę jako nauczyciel przed 7 laty. Rok później, po odbyciu stażu i egzaminie uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego...

 

Nauczyciel chroniony jako członek ZNP a cięcia godzin

Mam ukończone 55 lat, pracuję w zawodzie nauczyciela 35 lat. Na posiedzeniu rady pedagogicznej dowiedziałam się o zmianie moich warunków zatrudnienia...

 

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela

Urodziłam się w 1957 roku. Jestem dyrektorem szkoły, w której pracuję od 1980 roku. Według obecnych przepisów emerytalnych na emeryturę...

 

Pensum nauczyciela a uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy

Pracuję na podstawie Karty Nauczyciela w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy dyrektor ma prawo żądać ode mnie odpracowania godzin pracy,...

 

Co z nauczycielem po likwidacji gimnazjum?

Ja i żona jesteśmy nauczycielami, pracujemy w tym samym gimnazjum. Organ prowadzący zdecydował o likwidacji naszej placówki. Wiemy, że...

 

Kiedy nauczycielowi można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć?

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym przez mianowanie i obecnie korzystam z urlopu rocznego. Za niecały rok skończę 60 lat. Nie chciałabym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »