Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Przepracowałam w sklepie na stanowisku sprzedawca 6 lat. Umowa była na czas nieokreślony. Sklep niestety ulega likwidacji i pracodawca twierdzi, że umowa o pracę ze mną wygasła i nie przysługuje mi okres wypowiedzenia. Czy to prawda? Jak w takim razie ma wyglądać moje świadectwo pracy? Nadmieniam, że zatrudniona byłam w innym punkcie sprzedaży niż ten, który widnieje na umowie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Likwidacja sklepu i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Tryb rozwiązania umowy o pracę

Interesujące Panią zagadnienie uregulowane jest w Kodeksie pracy. W pierwszej kolejności należy przywołać art. 30 K.p., zgodnie z którym:

„Umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Pod uwagę należy brać tylko ten ściśle określony katalog sposobów rozwiązania umowy. Umowa zawarta na czas nieokreślony nie może, tak jak stwierdził to Pani pracodawca, „wygasnąć”.

Kiedy umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia?

Umowę można rozwiązać bez wypowiedzenia tylko w określonych przepisami sytuacjach:

 1. Zgodnie z art. 52 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
 2. Na podstawie art. 53 § 1 pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
   1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
   2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony

Jeżeli więc jest Pani zatrudniona na czas nieokreślony i nie zaistniała żadna z powyższych przesłanek rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracodawca musi rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Stosownie do brzmienia art. 36. K.p.: „Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pani była zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony przez 6 lat. Taki staż pracy uprawnia Panią do skorzystania z 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jeżeli natomiast chodzi o skrócenie okresu wypowiedzenia, to może do niego dojść, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, zgodnie z art. 36 § 6 strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takiego terminu nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli już po wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca uzgodni z pracownikiem wcześniejszy niż wynikający z Kodeksu pracy termin rozwiązania umowy, to rozwiąże się ona w tym terminie. Takie ustalenie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy, co oznacza, iż umowa rozwiązuje się za wypowiedzeniem, a nie w drodze porozumienia stron.

Jeżeli więc Pani albo Pani pracodawcy zależy na wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę, to możecie dojść w tej kwestii do porozumienia. Jeżeli będzie zgoda obu stron co do skrócenia okresu wypowiedzenia, to umowa będzie mogła zostać rozwiązana wcześniej.

Skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 K.p.

Po drugie, pracodawca, wypowiadając umowę, może skrócić okres wypowiedzenia na podstawie art. 361 K.p, zgodnie z którym jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Skrócenie okresu wypowiedzenia dotyczy przy tym wyłącznie przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiadaniu innego rodzaju umów o pracę (na okres próbny lub na czas określony), a także przy wypowiadaniu umów o pracę na czas nieokreślony z zastosowaniem dwutygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia – w ogóle nie jest możliwe skracanie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Powinna Pani również wiedzieć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.p. w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Co do świadectwa pracy – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczególnej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282) w ust. 1 świadectwa wypełnia się pozycję „pracodawca”, tak więc powinny tu być podane adres i nazwa pracodawcy. Natomiast ewentualna informacja o Pani miejscu pracy powinna być zgodna ze stanem rzeczywistym, czyli faktycznym miejscem wykonywania pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »