Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Krótszy okres wypowiedzenia niż określony w umowie

Autor: Grzegorz Dziubka

Czy jeżeli w umowie o pracę mam zastrzeżony 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a umowa o pracę trwa już powyżej 6 miesięcy, to czy ja mogę skorzystać z kodeksowego terminu okresy wypowiedzenia umowy o pracę a krótszym miesięcznym wypowiedzeniem? Mam po prostu korzystniejszą ofertę niż obecna i nie chcę stosować tego 3-miesięcznego okresu. Czy w tej sytuacji mogę zrobić tak, jak napisano w Kodeksie pracy, i wypowiedzieć za miesięcznym wypowiedzeniem dla umowy trwającej powyżej 6 miesięcy, a mniej niż 3 lata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Krótszy okres wypowiedzenia niż określony w umowie

Długość okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

„§ 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

§ 4. (uchylony)

§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 – 3 miesiące.

§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia dla pracownika

Jak wynika z powołanego artykułu, istnieje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, jednak dotyczy ona wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W swoim zapytaniu nie zawarł Pan informacji, czy ma Pan na swoim stanowisku pracy taka odpowiedzialność.

Poza wskazanym wyjątkiem należy się co do zasady posługiwać zapisami zawartymi w Kodeksie prawa pracy.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Z analizy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 r., sygn. akt I PZP 46/94, należy wywnioskować, że jeśli wypowiedzenia dokonuje zakład pracy, w typowej sytuacji oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy następuje wbrew woli pracownika i że wobec tego dłuższy okres wypowiedzenia jest z reguły dla niego korzystniejszy i wówczas należy go zastosować. W przypadku gdy to pracownik chce wypowiedzieć umowę, należy brać pod uwagę dla niego korzystniejszy okres wypowiedzenia.


Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 listopada 2004 r., I PK 36/04, stwierdza, że zastosowanie przez pracodawcę wypowiadającego umowę o pracę dłuższego niż ustawowy okres wypowiedzenia jest dopuszczalne, o ile może być ocenione jako bardziej korzystne dla pracownika niż sytuacja, którą kreują przepisy powszechnie obowiązujące. Oceny tej korzystności dokona pracownik, którego umowa ulega wypowiedzeniu.

Zawarte w Kodeksie pracy okresy wypowiedzenie są sztywne i co do zasady to one powinny obowiązywać i być zawarte w umowie. Przyjmując, że nie ma żadnych konkretnych powodów, dla których zawarto z Panem w umowie okres dłuższy, to przepisy kodeksowe będą miały pierwszeństwo na umową z pracodawcą. Proszę również nie zapominać, że ma Pan możliwości spróbowania rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron, wówczas nie będę obowiązywały żadne okresy zawarte w umowie czy Kodeksie, a umowa może być rozwiązana z dnia na dzień.

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przepisy prawa oraz orzecznictwo, ma Pan prawo do skorzystania z korzystniejszego dla siebie okresu wypowiedzenie umowy. Jeśli nie zawarto w Pana umowie żadnych zapisów uzasadniających trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może Pan wypowiedzieć umowę z zastosowaniem kodeksowego jednomiesięcznego okresu.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest ściśle określony przez przepisy Kodeksu Pracy i nie ma możliwości dowolnej jego interpretacji. Stąd też wszelkie zapisy umów zmieniające te ustalenia są nieważne. Wszelkie zapisy umowy o pracę niezgodne z artykułami Kodeksu pracy są nieważne. Prawo pracy stanowi bowiem formę nadrzędną nad przepisami i regulaminami ustalanymi przez pracodawców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info