PIT 37 - najpopularniejsza deklaracja podatkowa

• Autor: Artykuł Partnera

PIT-37 to zdecydowanie najpopularniejsza deklaracja służąca do rocznych rozliczeń podatkowych. Jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności z tytułu:


PIT 37 - najpopularniejsza deklaracja podatkowa
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,

o ile nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci, nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych ani nie odliczają tzw. minimalnego podatku dochodowego.

Dochody z takich źródeł są opodatkowane według skali podatkowej, a więc według stawek 12% i 32%, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo podatnicy o dochodach przekraczających 1 mln zł rocznie opłacają daninę solidarnościową od nadwyżki ponad tę kwotę. Tę daninę rozlicza się jednak na odrębnym formularzu DSF-1, składanym niezależnie od rocznego zeznania podatkowego na druku PIT-37 (lub innym).

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona jest dla podatników opodatkowujących swoje dochody

 • indywidualnie
 • łącznie z dochodami małżonka
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wyboru jednej z tych form rozliczenia dokonuje się, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu.

Szczególne zasady rozliczania podatku dochodowego na PIT-37

Małżonkowie, którzy pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego w roku podatkowym do końca tego roku, mogą złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie ich dochodów wykazanych w PIT-37. Podatek określa się wówczas na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Z kolei podatnik spełniający kryteria osoby samotnie wychowującej dzieci może, na swój wniosek, określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Z takiej preferencji może skorzystać podatnik będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, jeżeli w roku 2023 samotnie wychowywał dzieci:

 • małoletnie
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na wiek
 • uczące się - do ukończenia 25. roku życia (z pewnymi wyjątkami).

Jakie dane należy podać w formularzu PIT-37

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT-37, podatnik wykazuje w nim przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników. Źródłem tych danych są formularze PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R sporządzone przez płatników lub inne podmioty zobowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów). Jeżeli płatnik nie wystawi informacji, do której wystawienia jest zobowiązany, nie zwalnia to podatnika z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym faktycznie otrzymanych należności.

W formularzu PIT-37 wykazuje się także przychody zwolnione od podatku na podstawie:

 • ulgi dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) - przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, z zasiłku macierzyńskiego,
 • ulgi na powrót (dla osób powracających do Polski i zmieniających rezydencję podatkową) - przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego
 • ulgi dla rodzin 4 plus - przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego,
 • ulgi dla pracujących seniorów - przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego.

Limit przychodów objętych ulgą dla każdej z tych ulg wynosi 85 528 zł rocznie. Gdy podatnik jest uprawniony do skorzystania z więcej niż jednej z tych ulg, to kwoty 85 528 zł rocznie nie może przekroczyć suma przychodów korzystających łącznie ze zwolnienia.

W formularzu PIT-37 podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wykazują też:

 • składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
 • składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W rocznym zeznaniu PIT-37 należy także uwzględnić odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku wykazane w załącznikach PIT/O oraz PIT/D. PIT/O składają osoby korzystające ze zwolnienia w ramach ulgi dla rodzin 4+ lub dokonujące odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Z kolei PIT/D składają osoby, które w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych.

PIT-37 online – gdzie rozliczyć przez Internet?

Roczne zeznanie PIT-37 online można złożyć w formie elektronicznej. Decydując się na formę elektroniczną, można skorzystać z zeznania przygotowanego przez organ podatkowy na podstawie informacji sporządzonych przez płatników i udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. Zeznanie to jest edytowalne i podatnik może wprowadzić w nim zmiany. Akceptacja i wysłanie zeznania - w wersji niezmienionej lub po wprowadzeniu zmian - oznacza złożenie tego zeznania w dniu dokonania akceptacji. Jeśli do dnia, w którym upływa termin składania rocznych zeznań podatkowych (jest to 30 kwietnia lub, jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pierwszy dzień roboczy po tej dacie) podatnik nie zaakceptuje ani nie odrzuci przygotowanego dla niego zeznania, uznaje się, że zostało ono przez niego zaakceptowane i złożone w dniu upływu tego terminu.

Roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 można też złożyć w tradycyjnej, papierowej formie, przynosząc je bądź przesyłając do właściwego urzędu skarbowego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »