Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak bronić się przed przeniesieniem ze szkoły do zerówki?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-16

Pracuję 24 lata na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie dyrektor szkoły planuje przenieść mnie do „zerówki”. Nie wyrażam na to zgody, bo od września ma dla mnie etat w klasie I, ale chce tam umieścić swoją koleżankę. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Bez zarzutu wykonuję swoje obowiązki. Jak mam się przed tą sytuacją bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (w skrócie KN) nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Redakcja przepisu jest rzeczywiście niejasna. Główny problem dotyczy chaotycznego zapisu dotyczącego przeniesienia nauczyciela „na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko”. Redakcja przepisu powinna zawierać dwa zdania; jedno dotyczące przeniesienia na własną prośbę, drugie przeniesienia z urzędu za zgodą. Pomieszanie obu materii prowadzi do rozbieżnych interpretacji.

W związku z problematyczną redakcją przepisu powstała konieczność ujednolicenia wykładni w drodze orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w drodze odwołań w postępowaniach przed sądami pracy. Orzecznictwo to w zasadzie jest dość konsekwentne.

W zakresie określenia stanowiska stwierdza, że należy je (stanowisko) interpretować zgodnie z treścią art. 42 KN, podobnie – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. (sygn. akt I PKN 849/00, LEX nr 54887). Teza, że „stanowisko” to stanowisko nauczyciela o określonych kwalifikacjach (np. nauczyciel biologii) nie jest jednak prawidłowa, gdyż w innych przepisach KN nie wiąże już ze szczegółowo określonym przedmiotem nauczania (kwalifikacji) skutków prawnych. Z kolei art. 42 KN dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach (rodzajach) szkół. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN.

W zakresie sposobu przeniesienia, a w szczególności konieczności uzyskania zgody nauczyciela na przeniesienie z urzędu, została wyrażona teza, że przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej szkoły, nawet jeżeli łączy się ze zmianą miejsca wykonywania pracy ale bez zmiany stanowiska, nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 18 ust. 1 KN. Może więc nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej szkoły lub z określoną miejscowością, podobnie – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1999 r. (sygn. akt I PKN 82/99, OSNP 2000, nr 16, poz. 610).

Teza ta opiera się na części art. 18 ust. 1 KN, który stwierdza, że przeniesienie może nastąpić „z urzędu za jego (nauczyciela) zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole”. Z wykładni przepisu wynika a contrario, że przeniesienie nauczyciela z urzędu na to samo stanowisko, nie wymaga zgody nauczyciela. Taka interpretacja wydaje się być zgodna z prawem, lecz jest jednocześnie dość kontrowersyjna w kontekście treści art. 19 ust. 1 KN, który stanowi właściwą podstawę przeniesienia nauczyciela z urzędu i bez zgody nauczyciela. Nie wiadomo bowiem, jaki cel przyświecałby ustawodawcy, który tę samą instytucję określa w dwóch przepisach tego samego aktu prawnego.

Nie wchodząc jednak w rozważania doktrynalne, należy stwierdzić, że na gruncie obecnej redakcji art. 18 ust. 1 KN w wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy możliwe jest przeniesienie nauczyciela z urzędu, bez jego zgody, na to samo stanowisko. Jeżeli nauczyciel nie zgodzi się z takim przeniesieniem, powinien wystąpić do sądu pracy z pozwem o ustalenie treści swojego stosunku pracy w zakresie objętym przeniesieniem, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

W omawianej sprawie przeniesienie dotyczy zmiany stanowiska z nauczyciela nauczania początkowego klas I–III na wychowawcę zerówki. Skoro więc mamy do czynienia z dwoma stanowiskami pracy, ustalonymi zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. na podstawie art. 42 KN, to w związku z tym mamy do czynienia z przeniesieniem nauczyciela z urzędu na inne stanowisko. W takiej sytuacji nauczyciel powinien wyrazić zgodę na takie przeniesienie, zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 1 KN.

Przeniesienie bez zgody na inne stanowisko w ramach tej samej szkoły byłoby możliwe w sytuacji zatrudnienia nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę. Wówczas w celu zmiany stanowiska pracy należałoby zastosować instytucję wypowiedzenia zmieniającego, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W takiej sytuacji brak zgody nauczyciela musiałby doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy, lecz na zasadach ogólnych, a więc za trzymiesięcznym wypowiedzeniem i ze skutkiem na koniec roku szkolnego (art. 27 ust. 1 KN).

Inną możliwością rozwiązania omawianego problemu jest podpisanie porozumienia zmieniającego okresowo stanowisko pracy nauczyciela. Wówczas nauczyciel wyraziłby zgodę na propozycję dyrektora na okresową (np. 5 miesięcy) zmianę stanowiska pracy. Po upływie wskazanego okresu nauczyciel powróciłby na poprzednio zajmowane stanowisko. Takie kompromisowe rozwiązanie znacznie bardziej elastycznie łączy potrzebę zagwarantowania właściwej organizacji nauczania przez szkołę z interesami pracowniczymi. Oczywiście na takie porozumienie muszą wyrazić zgodę obie strony.

Podsumowując – jeśli jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania, wówczas dyrektor musi Pani zaproponować zmianę stanowiska na podstawie art. 18 KN, na którą to zmianę ma Pani prawo nie wyrażać zgodę. W braku zgody dyrektor nie może Pani przenieść na inne stanowisko (na którym powinien zatrudnić swoją koleżankę). Jeśli mimo tego dyrektor dokona przeniesienia – pozostaje pozew do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dodatek funkcyjny z tytułu zastępstwa pracownika

Proszę o pomoc w interpretacji zapisów § 7 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy...

 

Zasiłek dla bezrobotnych a dywidenda

Pobieram zasiłek dla bezrobotnych, jednocześnie jestem udziałowcem w spółce, w której byłam zatrudniona. Czy w momencie otrzymania dywidendy...

 

Orzeczenie o niezdolności do służby wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. Niedawno wypowiedziałem stosunek pracy. Czy wojskowa komisja lekarska orzekając, że jestem niezdolny do zawodowej służby...

 

Data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia

Czy urlop zdrowotny nauczyciela rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku, czy też w chwili zatwierdzenia przez dyrektora szkoły? 25 sierpnia...

 

Uzyskanie kopii umowy od pracodawcy

Niedługo kończy mi się umowa o pracę. Miałem też podpisaną umowę o zakazie konkurencji. Niestety nie mam jej kopii, a chciałbym wiedzieć,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »