Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-09-04

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim stanowisku przysługuje premia roczna wynosząca 20% wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Niestety pracodawca nie wypłacił mi żadnej premii, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na premię. Czy mogę domagać się wypłaty premii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozróżnia się 2 rodzaje premii, tzw. regulaminową, czyli przyznawaną na określonych, sprawdzalnych, wyliczalnych czy też w inny sposób weryfikowalnych przesłankach, oraz uznaniową, czyli taką, która zależy tylko i wyłącznie od uznania przełożonego.

Różnica pomiędzy nimi jest bardzo istotna, bo w przypadku premii regulaminowej pracownik ma możliwość domagania się jej zapłaty poprzez wniesienie pozwu, w przypadku zaś premii uznaniowej takie roszczenie pracownikowi nie przysługuje.

W orzecznictwie podkreśla się, że premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę o charakterze roszczeniowym. Przysługuje pracownikowi w razie zajścia okoliczności opisanych w umowie o pracę, w regulaminie wynagradzania albo w innym akcie wewnętrznym obowiązującym u pracodawcy. Warunki przyznania premii regulaminowej, jej wysokość oraz termin wypłaty stanowią element stosunku pracy łączącego strony i nie cechuje ich dowolność. Wypłata premii regulaminowej w określonej kwocie nie jest więc zależna od swobodnej, jednostronnej decyzji pracodawcy, nie może on również bez zgody pracownika zmienić na jego niekorzyść zasad premiowania, gdyż ten element stosunku pracy (jako dotyczący zasad wynagradzania) zasadniczo podlegać może zmianie jedynie w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. Istotą premii uznaniowej zaś jest dowolność (uznaniowość) ustalania i wypłacania. Decyzja o przyznaniu premii w określonej kwocie w danym okresie rozliczeniowym należy wyłącznie do pracodawcy, który nie podlega w tym zakresie żadnym wiążącym dla niego wytycznym wynikającym ze stosunku pracy i aktów wewnątrzzakładowych. Tego rodzaju premia w praktyce stanowi nagrodę za konkretne osiągnięcia bądź też świadczenie o charakterze motywacyjnym. Pracownik nie może skutecznie domagać się na drodze sądowej jej wypłacenia, poza tymi przypadkami, gdy pracodawca ustalił wysokość premii uznaniowej (nagrody) i przyznał ją pracownikowi, składając w tym zakresie oświadczenie woli – ale premia ta nie została ostatecznie wypłacona.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r., wydanym w sprawie I PK 146/04, stwierdził, że jeżeli regulamin wynagradzania pracowników określa „konkretne i sprawdzalne” warunki premiowania, to pracownik, który spełnił te warunki, ma prawo do premii przewidzianej w regulaminie.

Pisze Pan, że pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na Pana stanowisku przysługuje premia roczna wynosząca 20% wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Nie podaje Pan żadnych warunków dodatkowych, jakie musi spełniać pracownik, aby uzyskać premię, więc albo te warunki są określone, a Pan ich nie przytacza, albo też jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia, którego może Pan dochodzić przed sądem. Tak też wynika ze stanowiska Pana pracodawcy, który nie neguje Pana roszczenia, a jedynie twierdzi, że nie ma dostatecznych środków na jego wypłatę. W takim stanie faktycznym zatem uważam, że ma Pan roszczenie o wypłatę tej kwoty.

Nie wiem, czy w regulaminie jest podany termin wypłaty wynagrodzenia, czy też nie, a to ma z kolei wpływ na to, od kiedy może Pan żądać odsetek. Jeśli termin ten jest ściśle podany, wówczas może Pan żądać odsetek od dnia następnego. Jeśli nie jest podany, wówczas odsetek tych może się Pan domagać od następnego dnia po upływie terminu wezwania pracodawcy do zapłaty premii – może to być nawet e-mail.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »