Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela wchodzą okresy nieskładkowe?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-02-14

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela, o którym jest mowa w art. 88 Karty Nauczyciela, wchodzą okresy nieskładkowe (okres nauki w szkole wyższej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle art. 88 ust. 1 i 2a Karty Nauczyciela, nauczyciel może przejść na emeryturę, jeżeli:

1) posiada co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letni okres zatrudnienia) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

2) posiada co najmniej 20-letni okres pracy w szczególnym charakterze (na stanowisku nauczyciela albo odpowiednio nauczyciela w szkolnictwie specjalnym) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

3) nastąpi rozwiązanie jego stosunku pracy (lub wygaśnięcie w wyniku upływu okresu stanu nieczynnego bądź odmowy powrotu do pracy podczas stanu nieczynnego),

4) nie przystąpi do OFE albo złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 powyższego zaliczenia zalicza się okresy składkowe i nieskładkowe oraz tzw. okresy uzupełniające (wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2002 r., II UKN 337/01). Natomiast w stażu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w pkt 2, uwzględnia się wyłącznie okresy pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku stanowią okresy nieskładkowe, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

Aby okres nauki w szkole wyższej został uznany za okres nieskładkowy, ubezpieczony powinien zaliczyć cały program studiów (uzyskać absolutorium), lecz nie musi obronić pracy magisterskiej i uzyskać dyplomu ukończenia studiów wyższych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, III AUa 1074/12).

W związku z powyższym okres nauki w szkole wyższej spełniający powyższe warunki podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 wyliczenia jako okres nieskładkowy, lecz nie jest uwzględniany w stażu pracy nauczycielskiej określonym w pkt 2.

Należy jednak pamiętać, że łączna długość okresów nieskładkowych nie może przekraczać 1/3 długości okresów składkowych (art. 5 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »