Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Marek Gola • Opublikowane: 2015-02-26

Rozwiązałam umowę o pracę na czas nieokreślony za 7-dniowym uprzedzeniem, bo zakład został przejęty przez inny. Na świadectwie pracy napisano, że został skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę. Czy mam szansę na odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani dotychczasowy zakład pracy na mocy art. 231 K.p. został przejęty przez inny podmiot. Korzystając z uprawnienia, za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązała Pani umowę o pracę za wypowiedzeniem. Umowa zawarta była na czas nieokreślony. Na świadectwie pracy wskazuje się, iż okres zatrudnienia został skrócony zgodnie z treścią art. 36 § 1 K.p.

Nowy pracodawca odmówił wypłaty wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 1 K.p. „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Wspomniany przeze mnie przepis, tj. art. 361 § 1 K.p., stanowi natomiast, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Przy obliczaniu tego odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Na „pierwszy rzut oka” wydaje się, że nabywa Pani prawo do odszkodowania. Orzecznictwo i literatura wyznają jednak odmienne stanowisko. „Pracownikowi, który rozwiązał stosunek pracy na podstawie § 4, nie przysługuje odszkodowanie (tak uchwała SN z dnia 10 października 2000 r., III ZP 24/00, OSNAPiUS 2001, nr 3, poz. 63). Chodzi tu o odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, wywodzone z art. 361 stosowanego w drodze analogii. Nie uprawnia go także do żądania odszkodowania, o którym mowa w art. 55 § 11 (wyrok SN z dnia 6 maja 2003 r., I PKN 219/01, OSNP 2004, nr 15, poz. 264 – teza 2). Nie przysługuje mu również wynagrodzenie za okres wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 2 sierpnia 2000 r., I PKN 747/99, OSNAPiUS 2002, nr 4, poz. 86)” (patrz: K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do art. 231 Kodeksu pracy).

Zgodnie z treścią tezy cytowanej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2000 r., sygn. akt III ZP 24/00, „pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 KP), nie przysługuje odszkodowanie”.

Inny komentator wskazuje natomiast, iż „zgodnie z fikcją prawną zawartą w zdaniu drugim § 4 art. 23[1] rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem traktuje się pod względem skutków, jakie wywołuje dla pracownika, tak jak wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę. W związku z tym były pracownik zachowuje uprawnienia, jakie według ustaw pozakodeksowych tracą pracownicy wypowiadający umowy o pracę w określonych sytuacjach” (patrz: . G. Goździewicz, T. Zieliński, Komentarz do art. 231 Kodeksu pracy).

Reasumując, mając na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego, nie nabywa Pani prawa do odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Pracuję w pewnej firmie 16 lat. Jakiś czas temu powiedziano mi, że zostanę przeniesiony do innego oddziału. Od początku mi to nie odpowiadało, bo czułem,...

 

Jak odzyskać niewypłacone wynagrodzenie z umowy-zlecenia?

Pracowałam na umowę-zlecenie w butiku, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Firma upadła, a pracodawca nie wypłacił mi...

 

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Posiadam trzy miesiące wypowiedzenia, lecz za porozumieniem stron chciałbym odejść w ciągu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »