Artykuły

Strona: 1 2


Prawo pracownicy do emerytury

W artykule omówiono skrótowo kwestię prawa pracownicy do przejścia na emeryturę na zasadach ogólnych, zwracając szczególną uwagę na obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy, oraz swobodę decydowania kobiety o momencie przejścia na emeryturę w granicach do osiągnięcia 65...

Charakter niektórych terminów w Kodeksie pracy

W artykule omówiono charakter prawny terminów z Kodeksu pracy dotyczących dopuszczalności złożenia oświadczeń woli na okoliczność rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika.

Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 1

W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru...

Kara umowna w stosunku pracy

W artykule omówiono kwestie dotyczące dopuszczalności stosowani kary umownej w stosunku pracy zarówno zastrzeganej na korzyść pracownika jak i zastrzeganej na korzyść pracodawcy. Analizę oparto na poprawnym stosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego w stosunkach pracy, wobec pojawiających...

Telepraca

W artykule omówiono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy obowiązująca od 16 października 2007 r. w ramach której wprowadzono instytucję telepracy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

W artykule omówiono zagadnienia związane ze skutkami niewywiązywania się pracodawcy z obowiązków względem pracownika, w aspekcie odpowiedzialności materialnej podmiotu zatrudniającego.

Zmiany w Kodeksie pracy – obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

W artykule omówiono ostatnia zmianę nowelizacyjna Kodeksu pracy w ramach której nałożono na pracodawcę obowiązek właściwego przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zagrożony sankcją wykroczeniową.

Terminy w prawie pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące liczenia terminów w prawie pracy. W szczególności przeanalizowano przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminów, które znajdują zastosowanie w sprawach nie uregulowanych w Kodeksie pracy.

Pozycja pracownicza bibliotekarzy dyplomowanych

W artykule omówiono status pracowniczy bibliotekarzy dyplomowanych obowiązujący od dnia 1 września 2006 r. w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które jest w stosunku do Kodeksu pracy przepisem szczególnym, wyłączającym w określonym zakresie w...

Status pracowniczy bibliotekarzy

W artykule omówiono status pracowniczy bibliotekarzy nie będących bibliotekarzami dyplomowanymi obowiązujący od dnia 1 września 2006 r. w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które jest w stosunku do Kodeksu pracy przepisem szczególnym,...

Język polski w prawie pracy

W artykule omówiono stosowanie języka polskiego w stosunkach pracy.


Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »