Kategoria: Karta Nauczyciela
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3


Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Moje pytanie dotyczy czasu pracy nauczyciela, a konkretnie czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym. Czas pracy takiego wychowawcy to 40 godzin tygodniowo, w tym 24 godziny zajęć dydaktycznych, opiekuńczych. Co wychowawca może robić przez pozostałe godziny, czy może mieć wtedy dyżur w grupie?

więcej ››

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Mój problem dotyczy prawa oświatowego. W ubiegłym roku, pracując na 13/18 etatu, otrzymałam zgodnie z Kartą Nauczyciela zasiłek na zagospodarowanie. Tydzień temu dowiedziałam się, że dyrektor chce znacznie obniżyć mi godziny pracy (do 4!), co tak naprawdę zmusza mnie do szukania innej pracy ze względów finansowych. Czy w takim wypadku będę musiała zwrócić przyznany mi wcześniej zasiłek? Byłam zainteresowana pracą w tej szkole, ale tak znaczne obniżenie liczby godzin jest dla mnie problemem, tak jak również oddanie zasiłku w zaistniałej sytuacji.

więcej ››

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Miesiąc temu ukończyłem 65 lat. Jestem nauczycielem mianowanym z 24-letnim stażem pracy. Czas pracy zgodnie z nową ustawą wydłużył mi się o 8 miesięcy. Dyrektor proponuje mi przejście w stan nieczynny od 1 września br. z powodu mniejszej liczby uczniów. Co zrobić, bym nie stracił 6-miesięcznej odprawy emerytalnej (chodzi o 2 miesiące stanu nieczynnego)? Czy są jakieś inne korzystne dla mnie rozwiązania?

więcej ››

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym od 10 lat w kolegium nauczycielskim na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Powodem wypowiedzenia jest ustawa o wygaszaniu kolegiów nauczycielskich oraz zamknięcie specjalności. Podstawę mego wypowiedzenia stanowi art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. W dziale kadr otrzymałam informację, że ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników (poniżej 20 osób) nie będzie mi przysługiwać prawo do 3-miesięcznej odprawy. Przeglądają artykuły w sieci, znajduję jednak odmienne informacje. Proszę o wyjaśnienie.

więcej ››

Kiedy dokładnie muszę zlożyc wymówienie?

Kiedy dokładnie muszę złożyć wymówienie, chcąc przejść na emeryturę w oparciu o przepis art. 88 Karty Nauczyciela, i wyliczyć wysokość świadczenia na starych zasadach? Mam 25-letni staż nauczycielski, w tym 21 lat w szkolnictwie specjalnym.

więcej ››

Status nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jestem nauczycielem dyplomowanym z kilkunastoletnim stażem. Od 5 lat pracuję jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 18 godzin lekcyjnych (cały etat). Po wprowadzeniu nowego rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. nowo przyjęci nauczyciele otrzymywali umowę o pracę jako terapeuci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 20 godzin zegarowych (cały etat). Od września 2015 r. władze gminy wprowadzą zwiększenie etatu do 22 godzin zegarowych. Moje pytanie dotyczy liczby godzin mojego etatu: czy od września mam pracować 22 godziny zegarowe, czy 18 godzin lekcyjnych, czy nadal jestem nauczycielem, czy teraz terapeutą? Zastanawiam się, czy moja umowa o pracę będzie zmieniona i czy zmieni się nazewnictwo. To bardzo ważne, ponieważ jako nauczycielkę obowiązuje mnie Karta Nauczyciela, terapeuty nie musi obowiązywać karta.

więcej ››

Dyskryminacja nauczyciela podczas restrukturyzacji szkoły

Naszą szkołę dotknęła restrukturyzacja i konieczne jest łączenie klas. Dyrektor, aby dopełnić etaty innym nauczycielom, zabrał moje godziny – zarówno nadgodziny, jak i godziny z etatu. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego od 7 lat, mam umowę na czas nieokreślony. Inni nauczyciele zwykle mają mianowanie. Czy dyrektor mógł tak postąpić? Czuję się dyskryminowana; dodam też, że jestem w ciąży.

więcej ››

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole

Jestem dyplomowanym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie. Dzisiaj zaproponowano mi obniżenie godzin z powodu zmniejszenia liczby oddziałów w szkole. Mojego przedmiotu uczy też nauczycielka w okresie ochronnym i wicedyrektorka, która jednak ma najsłabsze wyniki pracy. Ja odnoszę sporo sukcesów zawodowych. Czy muszę się zgodzić na zmniejszenie etatu? Co mogłabym zrobić?

więcej ››

Zatrudnienie na 1/2 etatu a wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela

Rok temu, w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie mnie w pełnym wymiarze godzin, otrzymałem od dyrektora szkoły propozycję zatrudnienia na 1/2 etatu. Propozycję przyjąłem. W roku bieżącym dyrektor znowu zaproponował mi zatrudnienie na kolejny rok szkolny tylko na 1/2 etatu. Pytanie dotyczy wysokości (podstawy) przysługującej mi odprawy emerytalnej po 2 latach zatrudnienie na 1/2 etatu: czy podstawą będzie pełny etat, czy 1/2? Jestem nauczycielem mianowanym. Mam 63 lata.

więcej ››

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie uzupełniania wykształcenia

W 2004 r. zmieniłam miejsce pracy – szkołę. Obowiązywało wówczas prawo, że do 2007 r. nauczyciel był zobowiązany uzupełnić brakujące wykształcenie. Zatrudniona zostałam więc na umowę o pracę jako stażysta na czas nieokreślony, a po 10 miesiącach, kiedy ukończyłam kurs kwalifikacyjny (pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej), przywrócono mi mianowanie. Minęło od tego czasu prawie 12 lat. Czy mogę się jeszcze starać o wyrównanie różnicy w zarobkach za okres 10 miesięcy (pomiędzy stawką nauczyciela mianowanego i stażysty plus 20% wysługi), czy to roszczenie się już przedawniło?

więcej ››

Urlop dla poratowania zdrowia udzielony w dwóch szkolach

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Jednocześnie jestem zatrudniony na cza nieokreślony w dwóch szkołach: w gimnazjum – pełny etat i w szkole podstawowej – 12/18 etatu. Chciałbym skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia z godnie z art. 73 Karty Nauczyciela. Czy taki urlop będzie dotyczył obu szkół jednocześnie? Jeżeli nie, to co mogę lub muszę zrobić w takim przypadku?

więcej ››

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie

Nauczycielka za 2 dni kończy 60 lat. Jej wiek emerytalny to 60 lat i 5 miesięcy. Pani tej od 6 lat przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, ale z niego nie skorzystała, tylko pozostaje w stosunku pracy. W związku z tym pytanie: czy można jej wręczyć wypowiedzenie w związku z brakiem godzin (art. 20 KN)? Wypowiedzenie otrzymałaby w maju br., a rozwiązanie umowy nastąpiłoby 31 sierpnia br. Czy obowiązuje ją okres ochronny, jeśli wiek emerytalny osiągnie w sierpniu br.?

więcej ››

Uzasadnienie zmiany wymiaru etatu nauczyciela

Otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy w szkole za porozumieniem stron i zaproponowano mi nową umowę ze zmianą wymiaru etatu (redukcja do połowy). Nie podano uzasadnienia. Mogę się zgodzić i dostać mniej godzin albo nie zgodzić – i zostać zwolnioną. Czy to zgodne z prawem? Czy mogę domagać się uzasadnienia, co mi da prawo do odprawy? Czy są podstawy do wystąpienia do sądu pracy?

więcej ››

Wcześniejsza emerytura, urlop na poratowanie zdrowia, choroba zawodowa

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej, mam 38 lat i niecałe 16 lat stażu pracy. Kiedy i na jakich warunkach mogę odejść na wcześniejszą emeryturę? Czy i na jakich warunkach mogę skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia? Jeśli będę zmuszona odejść z pracy z powodu choroby zawodowej, na jakie świadczenia mogę liczyć?

więcej ››

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem

Jestem nauczycielem kontraktowym przed mianowaniem, mam umowę na czas nieokreślony. Rok temu zmieniono mi wymiar etatu z pełnego na 15/18. Obecnie otrzymałam rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych. Czy przysługuje mi prawo przeniesienia w stan nieczynny?

więcej ››

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5 miesięcy pobierałam świadczenia dla bezrobotnych z powodu rozwiązania szkoły, a ostatnio byłam zatrudniona przez rok na podstawie umowy o pracę w szkole specjalnej i rozwiązałam stosunek pracy na mój wniosek za porozumieniem stron z powodu przejścia na świadczenia kompensacyjne. ZUZ uzależnia przyznanie świadczenia od podania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy z Karty Nauczyciela, czy słusznie? Ja byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a nie na podstawie mianowania. Jaka powinna być podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, aby przejść na świadczenie kompensacyjne?

więcej ››

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w szkole podstawowej jako wychowawca w wymiarze 22/22 godziny zegarowe. Dyrektor przydzielił mi w tym roku dodatkowe godziny pracy, np. zastępstwo za nauczyciela danego przedmiotu. Muszę też obsługiwać po lekcjach moich wychowanków świetlicę. Robię to bezpłatnie, bo zdaniem dyrektora ten czas wchodzi w 40-godzinny wymiar pracy. Czy ma rację?

więcej ››

Zaskarżenie zwolnienia w sądzie pracy

Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na niepełny etat (umowa o pracę bezterminowa). Z tego powodu dyrektor szkoły postanowił mnie zwolnić. Dostałam wypowiedzenie z powodu „zmian organizacyjnych”. Nie podano mi żadnej podstawy prawnej. Czy mogę zaskarżyć to zwolnienie w sądzie pracy?

więcej ››

Potwierdzenie zatrudnienia przez mianowanie

Jak mogę wpłynąć na dyrektora szkoły, w której uczę, aby potwierdził moje zatrudnienie przez mianowanie? Czy zwrócić się do niego pisemnie? Jak ewentualnie umotywować w piśmie, że dyrektor ma obowiązek potwierdzić moje zatrudnienie przez mianowanie? Spełniam wszystkie wymogi z Karty Nauczyciela (art. 10 pkt 5a). Dyrektor jednak tłumaczy, że starostwo mu nie zezwala zatrudniać przez mianowanie, a ja wiem, że z mocy prawa moja umowa przekształciła się już w mianowanie.

więcej ››

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Proszę o wyjaśnienie kwestii prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Pracę rozpoczęłam w 1979 roku po ukończeniu dwuletniego studium. 31 marca 2009 roku otrzymałam decyzję odmowną w sprawie prawa do emerytury na podstawie przepisów art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. Wówczas mój staż pracy wynosił 29 lat, 4 miesiące i 28 dni (w tym 28 lat 11 miesięcy i 28 dni okresów składkowych oraz 4 miesiące i 26 dni okresów nieskładkowych). W moim stażu pracy nie uwzględniono okresu pobierania nauki w studium ze względu na brak zaświadczenia o jego ukończeniu i pozostawanie w zatrudnieniu. Czy dwuletni okres nauki w studium jest zaliczany do stażu pracy?

więcej ››

Strona: 1 2 3


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »