Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odprawa emerytalna

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-07-07

Artykuł zawiera najistotniejsze informacje dotyczące odprawy emerytalnej, m.in. komu się ona należy i jak się ją oblicza. Autor uwzględnił również unormowania szczególne zawarte w Karcie Nauczyciela, obowiązujące w wypadku odpraw dla nauczycieli.

Pracownik odchodzący z pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę ma prawo do odprawy emerytalnej. Mówi o tym art. 921 § 1 Kodeksu pracy, a mianowicie pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa przysługuje pracownikowi przechodzącemu na emeryturę w wieku powszechnym, ale też na emeryturę wcześniejszą lub pomostową. Przysługuje ona również pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, niezależnie od tego jaki orzeczono wobec niego rodzaj niezdolności do pracy. Co więcej uprawnienie to przysługuje zarówno pracownikowi całkowicie niezdolnemu do pracy, jak i częściowo niezdolnemu do pracy.

W wypadku tego świadczenia nie ma znaczenia przyczyna powstania niezdolności do pracy. Odprawa zostanie wypłacona zarówno pracownikowi przechodzącemu na rentę z ogólnego stanu zdrowia, rentę wypadkową czy z tytułu choroby zawodowej.

Odprawa przysługuje niezależnie od tego, czy wobec pracownika orzeczono niezdolność do pracy stałą czy okresową.

Należy pamiętać, iż odprawa nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do renty rodzinnej.

Sposób rozwiązania stosunku pracy nie ma znaczenia dla prawa do odprawy emerytalnej. Nie ma również znaczenia to, czy stosunek pracy rozwiązany jest z incjatywy pracownika, pracodawcy czy za porozumieniem stron.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ważne jest natomiast, aby rozwiązanie stosunku pracy miało związek z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Ten związek może mieć charakter:

  • czasowy – rozwiązanie stosunku pracy zbiega się w czasie z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • przyczynowy – rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że pracownik nabył prawo do renty (lub emerytury),
  • czasowo-przyczynowy – przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty, a rozwiązanie stosunku pracy następuje w chwili przyznania świadczenia.

Jak wynika z § 2 art. 921 Kodeksu pracy pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie może ponownie nabyć do niej prawa – jest to bowiem świadczenie jednorazowe. Dla przykładu pracownik, który nabył prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę, a następnie przechodzi na emeryturę, nie będzie miał prawa do ponownej odprawy.

Wysokość odprawy emerytalnej jest równa jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Do jej obliczenia stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za okres urlopu wypoczynkowego.

Przepisy branżowe, a także te obowiązujące u pracodawców mogą przewidywać inne warunki nabywania prawa do odprawy, a także odmiennie od przepisów Kodeksu pracy ustalać jej wysokość. Oczywiście te uregulowania zakładowe nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy.

Odmiennie niż w Kodeksie pracy jest uregulowane na przykład prawo do odprawy emerytalnej dla nauczycieli.

Stosownie do art. 87 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeżeli nie uzyskał w związku z tym odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego, ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 87 KN, nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »