Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

O noweli ustawy o PIP – część 5

Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2012-08-24

W artykule autor kontynuuje omawianie projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i innych ustaw przedstawionego Marszałkowi Sejmu w dniu 7 maja 2012 r. (druk sejmowy nr 511) oraz zgłoszonych do projektu ustawy opinii, a także przedstawia własną ocenę tego projektu, jak również autorską koncepcję rozwiązania problemu umów śmieciowych.

Mając nas względzie potrzebę rozwiązania istotnego problemu społecznego pod nazwą – „umowy śmieciowe”, przedstawiam do rozważenia propozycję nowelizacji ustawy o PIP i innych ustaw, która, jak się wydaje, jest zgodna z obowiązującym systemem prawnym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 404) proponuję:

 1. W art. 10 ust. 1 uchylić punkt 11.

 2. Uchylić art. 11a.

 3. Dodać art. 11b w brzmieniu:
  Art. 11b. § 1. Inspektor pracy ma prawo, na wniosek osoby wykonującej pracę, w drodze decyzji ustalić, że stosunek prawny łączący tę osobę wykonującą pracę na rzecz podmiotu zatrudniającego ma charakter stosunku pracy oraz ustalić rodzaj umowy o pracę i należne pracownikowi wynagrodzenie za pracę.
  § 2. Stronami decyzji, o której mowa w § 1 są: podmiot zatrudniający i wykonujący pracę. Strony mają prawo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał decyzję, do właściwego sądu pracy.
  § 3. Do postępowania przed sądem pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  § 4. W razie niewykonania decyzji, o której mowa w § 1, od której nie złożono odwołania, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności
  .

 4. Uchylić art. 33 ust. 1 pkt 3.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) proponuję:

 1. W art. 22 dodać § 4 w brzmieniu:
  § 4. Domniemywa się, że praca najemna realizowana na rzecz pracodawcy lub podmiotu rozpoczynającego taką działalność, odpowiadająca definicji, o której mowa w § 1, jest wykonywana na podstawie stosunku pracy, chyba że podmiot zatrudniający udowodni niewystępowanie cech stosunku pracy.

 2. W art. 29 § 2 nadać brzmienie:
  § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie i doręcza pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy.

 3. W art. 262 § 1 dodać pkt 3 w brzmieniu:
  3) – inspektorzy pracy w zakresie przewidzianym w odrębnej ustawie.

 4. Art. 263 nadać nowe brzmienie:
  Art. 263. Pracownik w postępowaniu przed inspektorem pracy oraz przed sądem pracy w sprawach, o których mowa w art. 262 § 1 pkt 3, jest wolny od jakichkolwiek opłat.

 5. W art. 264 dodać § 4 w brzmieniu:
  § 4. Żądanie ustalenia stosunku pracy przez inspektora pracy wnosi się nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia wykonywania pracy.

 6. W art. 265 dodać § 3 w brzmieniu:
  § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do inspektora pracy w sprawach, o których mowa w art. 262 § 1 pkt 3.

 7. W art. 281 pkt 2 nadać brzmienie:
  2) nie doręcza pracownikowi pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) proponuję:

 1. Uchylić art. 631.

 2. Art. 462 nadać brzmienie:
  Art. 462. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizacje społeczne, o których mowa w art. 61, mogą powodować wszczęcie postępowania na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje się odpowiednio.

 3. W art. 465 dodać § 3 w brzmieniu:
  § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się do inspektora pracy w sprawach, w których organ ten uprawniony jest do wydania decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) proponuję art. 93 ust. 1 nadać brzmienie:

Art. 93. 1. Uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, z wyjątkiem inspektorów pracy PIP, mają prawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »