Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Komu przysługuje odprawa pieniężna?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-01-20

W artykule omówione zostały warunki, jakie musi spełniać pracownik, aby z chwilą zwolnienia z pracy mógł otrzymać odprawę pieniężną i w jakiej wysokości.

Pracownikowi zwalnianemu z przyczyn, które go nie dotyczą, należy się odprawa. Wypłaca się ją zarówno pracownikom zwalnianym w ramach zwolnienia grupowego, jak i przy zwolnieniu indywidualnym.

Zasady obowiązujące przy wypłacie odprawy pieniężnej dla pracowników zwalnianych z przyczyn ich niedotyczących określa ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Przepisy tej ustawy stosuje się tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Ci z pracodawców, którzy mają mniej niż 20 pracobiorców mogą przewidzieć możliwość wypłacenia odprawy w przepisach wewnątrzzakładowych.

Według art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy pracownikowi – w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, a także przy zwolnieniu indywidualnym, jeżeli zwolnienie pracownika z pracy następuje z przyczyn go niedotyczących – przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 tejże ustawy, w przypadku zwolnienia indywidualnego przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron – niedotycząca pracownika – powinna być wyłącznym powodem zwolnienia. Jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy, prócz przyczyn niedotyczących pracownika, są też okoliczności leżące po jego stronie, to pracownik nie uzyska prawa do odprawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy również pamiętać, iż pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po uprzednim nieprzyjęciu przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego z przyczyn, które nie leżały po jego stronie.

Odprawa przysługuje każdemu pracownikowi objętemu zwolnieniem grupowym lub zwolnionemu indywidualnie, niezależnie od tego czy ma inne źródło dochodu. Oczywiście, jeszcze raz podkreślmy, tylko wówczas jeśli wypowiedzenie następuje z przyczyn go niedotyczących.

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość wypłacanej odprawy, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w ramach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jej wysokość nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa nie przysługuje pracownikom zwalnianym z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zatrudnionych na podstawie mianowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »