Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ewidencja czasu pracy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-01-28

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników. W artykule zostały omówione podstawowe rozporządzenia, które tego dotyczą, oraz ich zakres działania odnośnie pracowników zatrudnionych w odmiennych formach czasu pracy.

Kodeks pracy w art. 149 § 1 nakłada na każdego pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Zgodnie z tym przepisem taka ewidencja powinna być prowadzona do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą.

Szczegółowe uregulowania dotyczące ewidencji czasy pracy pracowników zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286).

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników dotyczy każdego pracodawcy, niezależnie od formy jego działalności, ilości zatrudnianych przez niego pracowników czy sektora działalności.

Zgodnie z przepisami prawa pracy ewidencja czasu pracy poszczególnych pracowników powinna być prowadzona w formie indywidualnych kart czasu pracy. Dla każdego z pracowników zakładu pracodawca powinien prowadzić taką kartę oddzielnie.

Przepisy prawa nie wskazują, jaki okres pracy powinny obejmować karty czasu pracy pracowników. Z praktycznych względów najczęściej stosowane są karty miesięczne. Nie ma również przeszkód ku temu, by ewidencja czasu pracy pracowników była prowadzona w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 8 pkt 1 wymienionego rozporządzenia pracodawca powinien prowadzić kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta;
  2. pracę w porze nocnej;
  3. pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. pracę w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
  5. dyżury;
  6. urlopy;
  7. zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy;
  8. w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Zgodnie z art. 149 § 2 Kodeksu pracy w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej – nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Powyższy przepis nie oznacza jednak, iż dla pracowników wskazanych w tym przepisie pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przepis ten wskazuje, iż pracodawca nie musi ewidencjonować jedynie godzin pracy pracowników.

Pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy jedynie dla pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Stosownie do art. 149 § 1 pracodawca jest obowiązany do udostępnienia ewidencji czasu pracy na żądanie pracownika.

Należy podkreślić, że pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracowników popełnia wykroczenie. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy taki pracodawca podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »