Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja płacowa inspektora pracy 3

Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2015-01-04

Autor analizuje skutki prawne wynikające z ostatecznego nakazu płacowego w aspekcie przerwania biegu terminu przedawnienia o świadczenie będące przedmiotem regulacji decyzyjnej.

Zważywszy na to, że tryb postępowania administracyjnoprawnego o wydanie nakazu płacowego jest niezależny od trybu postępowania przed sądem pracy o to samo świadczenie, dlatego z chwilą stwierdzenia ostateczności nakazu płacowego, instytucja przedawnienia roszczeń nie ma już wpływu na postępowanie egzekucyjne zmierzające do wykonania decyzji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powstaje jednak pytanie, czy stwierdzenie ostateczności nakazu płacowego ma jakiś wpływ na przedawnienie roszczeń o to świadczenie, a w szczególności, czy powoduje przerwanie biegu przedawnienia w rozumieniu art. 295 Kodeksu pracy?

Powołany przepis Kodeksu pracy przewiduje, że bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do:

a)      rozstrzygania sporów,

b)     egzekwowania roszczeń,

przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Przesłanka a) dotycząca rozstrzygania sporów nie może tutaj zachodzić, gdyż inspektor pracy nie jest organem rozstrzygającym spór o roszczenie ze stosunku pracy.

Inaczej wygląda sprawa, gdy chodzi o przesłankę b), a mianowicie o czynność przedsięwziętą przed właściwym organem powołanym do egzekwowania roszczeń.

W tym przypadku, inspektor pracy jest niewątpliwie organem uprawnionym do egzekwowania określonej należności ze stosunku pracy będącej przedmiotem nakazu płacowego.

Z egzekwowaniem należności wynagrodzeniowej mamy jednak do czynienia dopiero z chwilą, gdy nakaz płacowy stanie się decyzją ostateczną, bo dopiero ostateczne rozstrzygnięcie może być przedmiotem egzekucji administracyjnej.

W konsekwencji, ostateczny nakaz płacowy inspektora pracy przerywa bieg przedawnienia, a od następnego dnia po dniu stwierdzenia jego ostateczności, termin przedawnienia rozpoczyna bieg od nowa.

Wskazany skutek prawny zgodny jest z poglądami doktryny prawa pracy. Krzysztof W. Baran uważa, że skarga wniesiona do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia, nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Autor ten podnosi jednak tę okoliczność, że na równi z czynnościami uprawnionego pracownika należy traktować działania podmiotów, wśród których wymienia państwowego inspektora pracy (por. Kodeks pracy-komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2012 str. 1392).

Wykorzystując powyższe twierdzenia, można dojść do wniosku, że o ile skarga do Państwowej Inspekcji Pracy nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie, o tyle przerwa biegu przedawnienia następuje w wyniku działania państwowego inspektora pracy, który w sprawie danego świadczenia wydał nakaz płacowy.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia nie następuje jednak z dniem wydania nakazu placowego, ale z dniem stwierdzenia ostateczności tej decyzji administracyjnej, ponieważ dopiero z tym momentem, zachodzi możliwość egzekwowania wykonania decyzji administracyjnej.

Pośrednio, zatem, czyli za pośrednictwem państwowego inspektora pracy, pracownik zmierza do wyegzekwowania swojej należności ze stosunku pracy, w warunkach, gdy prawo do tej należności jest między stronami stosunku pracy niesporne.

W momencie stwierdzenia ostateczności decyzji płacowej zostaje spełniona pośrednio przesłanka wskazana w art. 295 § 1 pkt. 1 K.p., polegająca na podjęciu przez uprawnionego, za pośrednictwem państwowego inspektora pracy, działań zmierzających do wyegzekwowania należności wynagrodzeniowej.

Biegu terminu przedawnienia nie przerywa natomiast sama skarga złożona do PIP, ponieważ na tym etapie jeszcze nie wiadomo, czy spowoduje ona wydanie nakazu płacowego. Samo zaś wydanie nakazu płacowego jeszcze nie jest wystarczające, gdyż nakaz nie ostateczny nie może być egzekwowany.

Z tego powodu, przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za prace następuje z chwilą stwierdzenia ostateczności nakazu płacowego.

Opisane zależności mają istotne znaczenie dla pracownika i pokazują celowość wprowadzenia przez ustawodawcę nakazu płacowego, w konsekwencjach prawnych z korzyścią dla zainteresowanego pracownika.

Pracownik może, bowiem, przed skierowaniem sprawy do sądu pracy, zwrócić się do inspektora pracy, aby ten podjął stosowną interwencję w celu wypłacenia mu określonej należności.

Interwencja ta może nastąpić przy zastosowaniu różnych środków pokontrolnych [podejmowanych względem podmiotu kontrolowanego, czyli dłużnika, którym jest pracodawca zatrudniający skarżącego się do PIP pracownika.

Inspektor pracy posiada kilka stopniowalnych środków oddziaływania względem kontrolowanego podmiotu, który nie realizuje ustawowego obowiązku wypłacenia pracownikowi należnego wynagrodzenia za pracę.

Pierwszym, najprostszym jest zwykle zwrócenie uwagi na istniejącą nieprawidłowość, gdyż nie można wykluczyć, że niewypłacenie określonego składnika wynagrodzeniowego nastąpiło w wyniku zwykłej pomyłki, która nie wymaga żadnego formalnego środka pokontrolnego, poza zwróceniem uwagi na nieprawidłowość, gdyż pracodawca natychmiast ją zlikwiduje, wypłacając określone świadczenie.

Drugim rodzajem oddziaływania jest polecenie likwidacji naruszeń przepisów prawa pracy, wydawane zwłaszcza wówczas, gdy uchybienie może być zlikwidowane w czasie trwania kontroli inspektora pracy.

Kolejne, to już działanie pokontrolne w postaci skierowania wystąpienia, wnioskującego o przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Ten środek będzie zastosowany wówczas, gdy nie zaistnieją formalnie przesłanki dla wydania nakazu płacowego.

Mimo bowiem spornego charakteru sprawy o określone roszczenie ze stosunku pracy, inspektor pracy ma prawo dokonać stosownej oceny stanu faktycznego w relacji do obowiązujących przepisów i wnioskować o wypłatę określonej należności, bez potrzeby kierowania przez pracownika pozwu do sądu pracy.

Pracodawca po szczegółowej analizie wniosku, w zasadzie powinien się do niego pozytywnie ustosunkować, gdyż jest to działanie organu ustawowo upoważnionego do sprawowania kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.

Wystąpienie inspektora pracy nie jest jednak decyzją administracyjną i dlatego jego niewykonanie nie może skutkować wszczęciem egzekucji administracyjnej. W konsekwencji, pracodawca, z uzasadnionych powodów, może wystąpienia nie wykonać, narażając się jednak na ryzyko, różnej odpowiedzialności, np. z art. 282 § 1 pkt. 1 K.p., czy z art. 218 § 1a K.k.

Wreszcie ostatnim środkiem oddziaływania pokontrolnego jest nakaz płacowy, który z chwilą stwierdzenia jego ostateczności powoduje dwa istotne skutki:

  • decyzja podlega egzekucji administracyjnej,
  • z chwilą stwierdzenia ostateczności nakazu dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia o roszczenie będące przedmiotem decyzji.

To przerwanie biegu terminu przedawnienia wywołuje korzystny skutek prawny dla pracownika, gdyż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo, co wydłuża czas możliwy dla dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.

Analiza ta pokazuje, że wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie prawne w postaci nakazu płacowego było regulacją słuszną, nadającą organowi kontrolno-nadzorczemu uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnej, ale równocześnie powodującą skutek prawny w postaci wydłużenie czasu, pozwalającego na dochodzenie roszczeń o dane świadczenie przed sądem pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »