Kategoria: Inne
Artykuły

Strona: 1 2 3 4


Praktyki absolwenckie

W artykule omówiono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), która obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2009 r.

więcej ››

Sytuacja zatrudnieniowa korpusu służby cywilnej – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie wybranych zagadnień dotyczących statusu zatrudnieniowego członków korpusu służby cywilnej w aspekcie możliwości przenoszenia do innej pracy, a także poza sferę korpusu służby cywilnej.

więcej ››

Sytuacja zatrudnieniowa korpusu służby cywilnej – część 1

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące statusu zatrudnieniowego członków korpusu służby cywilnej w aspekcie możliwości przenoszenia do innej pracy, a także poza sferę korpusu służby cywilnej.

więcej ››

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 3

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

więcej ››

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 2

Artykuł stanowi kontynuację problematyki dotyczącej skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

więcej ››

Skutki ratyfikacji Konwencji rzymskiej – część 1

W artykule omówiono problematykę dotyczącą skutków ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, wynikających z jej opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2008 r. Nr 10, poz. 57 z dnia 22 stycznia 2008 r.

więcej ››

Powrót po urlopie macierzyńskim

W artykule omówiono dokonaną z dniem 1 stycznia 2009 r. nowelizację działu ósmego Kodeksu pracy polegającą na wprowadzeniu nowego art. 1832 regulującego obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego.

więcej ››

Najniższe wynagrodzenie dla chałupników

W artykule omówiono problem dotyczący najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego osoby wykonujące pracę nakładczą na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

więcej ››

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 3

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 283 Kodeksu pracy, zawierająca omówienie poszczególnych czynów wyczerpujących znamiona wykroczenia oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych.

więcej ››

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 2

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 282 Kodeksu pracy, wraz z omówieniem poszczególnych czynów, wyczerpujących znamiona wykroczenia, oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych.

więcej ››

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 1

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 281 Kodeksu pracy, zawierająca omówienie poszczególnych czynów wyczerpujących znamiona wykroczenia oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych. Wykładnię przepisu sankcyjnego poprzedzono omówieniem podstawowych zagadnień definiujących pojęcie wykroczenia.

więcej ››

Obowiązek przechowywania akt osobowych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę. Wyjaśniono także przypadek likwidacji podmiotu zatrudniającego i dalsze postępowanie związane z przechowywaniem akt osobowych.

więcej ››

Ochrona dóbr osobistych pracownika

W artykule ogólnie omówiono problematykę ochrony dóbr osobistych pracownika w aspekcie metod postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych, przy uwzględnieniu roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z naruszeniem jego praw.

więcej ››

Roszczenia związane ze świadectwem pracy

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy, podstawy i zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialności za jego niedopełnienie, jak również przedawnienie roszczeń z tym związanych.

więcej ››

Obowiązki związane z wydaniem świadectwa pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wydawania świadectwa pracy, zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialność za jego niespełnienie.

więcej ››

O stanowieniu i stosowaniu prawa

W artykule omówiono, na przykładzie ostatniej nowelizacji przepisów urlopowych, problemy związane ze stanowieniem a przede wszystkim stosowaniem prawa, kierując w efekcie wniosek do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań przywracających Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo wydawania wiążącej wykładni ustaw.

więcej ››

Korupcja w prawie pracy

Artykuł wynika z potrzeby wyjaśnienie słowa „korupcja” , które w bieżącej polityce jest nadużywane i źle rozumiane, co w skutkach powoduje, że czynności negocjacyjne związane z pozyskiwaniem pracowników poczytuje się za naruszające prawo. W artykule omówiono problematykę możliwej korupcji w prawie pracy związanej z pozyskiwaniem nowych pracowników przez podmioty zatrudniające.

więcej ››

Informowanie pracowników

W artykule omówiono obowiązującą od dnia 25 maja 2006 r. ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która reguluje zasady powoływania rad pracowników jak również obowiązki pracodawców w zakresie informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami załogi danego zakładu pracy.

więcej ››

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

więcej ››

Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową

W artykule omówiono zasady współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkowa w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

więcej ››

Strona: 1 2 3 4

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »