Artykuły

Strona: 1 2


Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 1

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 281 Kodeksu pracy, zawierająca omówienie poszczególnych czynów wyczerpujących znamiona wykroczenia oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych. Wykładnię przepisu sankcyjnego poprzedzono omówieniem...

Obowiązek przechowywania akt osobowych

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę. Wyjaśniono także przypadek likwidacji podmiotu zatrudniającego i dalsze postępowanie związane z przechowywaniem akt osobowych.

Ochrona dóbr osobistych pracownika

W artykule ogólnie omówiono problematykę ochrony dóbr osobistych pracownika w aspekcie metod postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych, przy uwzględnieniu roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z naruszeniem jego praw.

Roszczenia związane ze świadectwem pracy

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkiem wydania świadectwa pracy, podstawy i zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialności za jego niedopełnienie, jak również przedawnienie roszczeń z tym związanych.

Obowiązki związane z wydaniem świadectwa pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące wydawania świadectwa pracy, zakres tego obowiązku oraz odpowiedzialność za jego niespełnienie.

O stanowieniu i stosowaniu prawa

W artykule omówiono, na przykładzie ostatniej nowelizacji przepisów urlopowych, problemy związane ze stanowieniem a przede wszystkim stosowaniem prawa, kierując w efekcie wniosek do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań przywracających Trybunałowi Konstytucyjnemu prawo wydawania...

Korupcja w prawie pracy

Artykuł wynika z potrzeby wyjaśnienie słowa „korupcja” , które w bieżącej polityce jest nadużywane i źle rozumiane, co w skutkach powoduje, że czynności negocjacyjne związane z pozyskiwaniem pracowników poczytuje się za naruszające prawo. W artykule omówiono...

Informowanie pracowników

W artykule omówiono obowiązującą od dnia 25 maja 2006 r. ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która reguluje zasady powoływania rad pracowników jak również obowiązki pracodawców w zakresie informowania i prowadzenia konsultacji z przedstawicielami...

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową

W artykule omówiono zasady współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkowa w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Prawo wglądu do dokumentów pracowniczych

Omówienie konstytucyjnych i kodeksowych zasad regulujących prawo pracownika wglądu do akt osobowych i innej dokumentacji jego dotyczącej.

Prowadzenie akt osobowych

Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w tym wyjaśnienie struktury ewidencji czasu pracy.


Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »