Kategoria: Inne
Artykuły

Strona: 1 2 3 4


Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

więcej ››

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne potrącanie wierzytelności wzajemnych.

więcej ››

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne potrącanie wierzytelności wzajemnych.

więcej ››

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 2

W drugiej części cyklu dotyczącego wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówione zostały wykroczenia wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

więcej ››

Status zakładowej organizacji związkowej – część 2

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące spełnienia warunków przez dany związek zawodowy w zakresie posiadania statusu zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o związkach zawodowych.

więcej ››

Status zakładowej organizacji związkowej – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące spełnienia warunków przez dany związek zawodowy w zakresie posiadania statusu zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o związkach zawodowych.

więcej ››

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – część 1

W artykule autor omawia problematykę zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na tle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów komentatorów.

więcej ››

„Ustawa antykryzysowa z komentarzem”

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

więcej ››

Problematyka danych osobowych – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień dotyczących danych osobowych pracownika w kontekście ich udostępniania zakładowej organizacji związkowej oraz związane z tym problemy na tle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. – zwanej dalej ustawą odo).

więcej ››

Problematyka danych osobowych – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące danych osobowych pracownika w kontekście ich udostępniania zakładowej organizacji związkowej oraz związane z tym problemy na tle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

więcej ››

Samozatrudnienie – część 4

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

więcej ››

Samozatrudnienie – część 3

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

więcej ››

Samozatrudnienie – część 2

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

więcej ››

Funkcja ochronna prawa pracy

W artykule autor omawia podstawowe założenia funkcji ochronnej prawa pracy, odnosząc się do książki Michała Skąpskiego pt. Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006.

więcej ››

Samozatrudnienie – część 1

W artykule autor omawia problematykę samozatrudnienia, odnosząc się do opracowania Zdzisława Kubota Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

więcej ››

Żądanie wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień związanych z konfliktem pomiędzy orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego na temat skutków prawnych orzeczeń interpretacyjnych Trybunału.

więcej ››

Język polski w prawie pracy – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Język polski w prawie pracy – część 1

W artykule omówiono przepisy ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.), w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Żądanie wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W artykule omówiono zagadnienia związane z konfliktem pomiędzy orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego na temat skutków prawnych orzeczeń interpretacyjnych Trybunału.

więcej ››

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 1

Omówienie przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zamieszczonych w ustawach innych niż Kodeks pracy.

więcej ››

Strona: 1 2 3 4

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »