Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-01

Mój problem dotyczy prawa oświatowego. W ubiegłym roku, pracując na 13/18 etatu, otrzymałam zgodnie z Kartą Nauczyciela zasiłek na zagospodarowanie. Tydzień temu dowiedziałam się, że dyrektor chce znacznie obniżyć mi godziny pracy (do 4!), co tak naprawdę zmusza mnie do szukania innej pracy ze względów finansowych. Czy w takim wypadku będę musiała zwrócić przyznany mi wcześniej zasiłek? Byłam zainteresowana pracą w tej szkole, ale tak znaczne obniżenie liczby godzin jest dla mnie problemem, tak jak również oddanie zasiłku w zaistniałej sytuacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Przez szkołę należy rozumieć, zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne oraz publiczne kolegia pracowników służb społecznych. Tak więc jeśli nauczyciel zmieni miejsce zatrudnienia na inną szkołę, nie będzie miał obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.

Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole trzech lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Tak więc przepisy prawa wyraźnie nakładają obowiązek zwrotu zasiłku na nauczyciela, a nie na szkołę, która ów zasiłek wypłaciła. Jednak taki obowiązek nie powstanie, jeśli nauczyciel nadal będzie zatrudniony w szkole (bez względu na to, czy to będzie ta sama, czy też inna szkoła) przez kolejne 3 lata.

Podsumowując, jeśli zmieni Pani szkołę, to zgodnie z przepisami nie będzie Pani miała obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie, gdyż przepisy nie stanowią, że musi Pani przepracować 3 lata w szkole, w której Pani otrzymała zasiłek, ale w ogóle w szkole – jakiejkolwiek.

Niestety fakt, że zmienił się Pani wymiar pracy, nie ma tutaj znaczenia. Znaczenie ma jedynie pozostawanie w zatrudnieniu przez kolejne 3 lata. W przypadku nieprzedłużenia umowy nauczyciel mógłby się starać o zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatku, gdyż co do zasady pracodawca powinien mu zapewnić warunki do przepracowania 3 lat po jego otrzymaniu. Co ważne – nie może Pani mieć przerwy w zatrudnieniu, czyli jeśli znalazłaby Pani pracę w innej szkole, to ważne, aby zmiana miejsca pracy nastąpiła bez przerw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem a prawo do odprawy

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym od 10 lat w kolegium nauczycielskim na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony...

 

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Miesiąc temu ukończyłem 65 lat. Jestem nauczycielem mianowanym z 24-letnim stażem pracy. Czas pracy zgodnie z nową ustawą wydłużył mi się...

 

Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Moje pytanie dotyczy czasu pracy nauczyciela, a konkretnie czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym. Czas pracy takiego wychowawcy to 40...

 

Warunki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielką, w szkole pracuję już 30 lat. Lekarz wydał mi orzeczenie o potrzebie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor najpierw...

 

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela a ochrona przed zwolnieniem

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13-letnim stażem. Napisałam do dyrektora wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru...

 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ? kto może na nie liczyć?

Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę liczyć na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Mam 52 lata, jestem nauczycielką z 30-letnim stażem pracy. 18...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »