Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zasiłku pracodawcy po sprawie sądowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-06

Pracownik miał umowę o pracę zawartą do końca tego roku. Od stycznia był na L4, w lutym wysłaliśmy mu wypowiedzenie. Zgłosił sprawę do sądu, uzyskał 3-miesięczne odszkodowanie oraz uznano skuteczność wypowiedzenia. Wyrok otrzymaliśmy w sierpniu, wtedy wypłaciliśmy odszkodowanie. Ale do lipca płaciliśmy mu zasiłek chorobowy. Czy teraz możemy wezwać go do zwrotu zasiłku po skończonej już sprawie sądowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa pracy chronią pracowników przez zwolnieniem w ściśle określonych przypadkach. Stosownie do treści art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że zakazem wypowiedzenia jest objęta każda usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, w tym nieobecność spowodowana niezdolnością do pracy z powodu choroby, czyli przebywanie na zwolnieniu lekarskim.

Zasadniczo niemal każde wypowiedzenie, nawet to najbardziej absurdalne, jest skuteczne, a więc wywołuje skutek prawny w postaci rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Dopiero odwołanie do sądu pracy w 7-dniowym terminie i wyrok tego sądu zmieniają sytuację i albo przywracają pracownika do pracy (tzw. restytucja stosunku pracy) albo, stwierdzając, że wypowiedzenie było bezprawne lub nieuzasadnione, przyznaje stosowne odszkodowanie.

Należy więc uznać, że mimo wniesienia przez pracownika odwołania do sądu pracy aż do uprawomocnienia się wyroku sądu nie był on już Państwa pracownikiem. Wypowiedzenie było skuteczne (stosunek pracy zakończył się w lutym 2015r. co potwierdza wyrok sądu) ale niezgodne z prawem (co potwierdza zasądzone odszkodowanie).

Pracodawca rozwiązujący z pracownikiem stosunek pracy wypłaca wynagrodzenie chorobowe i zasiłki przysługujące tylko do dnia rozwiązania umowy. Dalszej wypłaty świadczenia dokonuje ZUS, także w przypadkach, gdy pracownik do końca umowy nie wykorzystał limitu 33 dni (14 dni) wynagrodzenia chorobowego.

Podstawowym dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. W sytuacji gdy pracownik choruje jeszcze przed rozwiązaniem umowy o pracę, to na podstawie tego dokumentu pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe (zasiłek – jeśli jest uprawniony) do dnia rozwiązania tej umowy. Ponieważ do ZUS należy przekazać oryginał zaświadczenia ZUS ZLA (tu pierwszą kopię w kolorze jasno-zielonym), pracodawca pozostawia w aktach kserokopię tego zaświadczenia.

Do zaświadczenia lekarskiego należy dołączyć wypełnione zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3. W druku tym wpisuje się dane osobowe pracownika oraz informacje dotyczące okresu zatrudnienia, wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, a także datę dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.

Ponadto pracodawca wypełnia tabele zamieszczone w pkt 12-15 zaświadczenia ZUS Z-3, w których podaje wysokość wynagrodzenia pracownika (oraz składników tego wynagrodzenia) za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia – jeśli pracownik był zatrudniony krócej). Jeżeli pracodawca wypłaca składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, to ich wysokość wpisuje odpowiednio w tabele zamieszczone w pkt 13 – za okresy kwartalne, w pkt 14 – roczne i w pkt 15 – inne (np. półroczne).

W sytuacji, gdy pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby już po rozwiązaniu umowy o pracę, to pracodawca – na wniosek pracownika – jest zobowiązany do wypełnienia zaświadczenia na druku ZUS Z-3. W takim przypadku nie ma obowiązku przekazania dokumentów do ZUS-u (wniosek do ZUS-u składa były pracownik).

Podsumowując – gdy rozwiązaliście Państwo z parownikiem umowę o pracę, to mimo wniesionego przez niego odwołania mieliście Państwo obowiązek przekazać do ZUS-u dokumenty związane z wypłacaniem (dalszym) zasiłku chorobowego pracownikowi.

Pracownik w tym przypadku nie otrzymywał nienależnego świadczenia – miał bowiem prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Powinien go był jednak otrzymywać nie od Państwa, a od ZUS-u.

Jednakże nie można pracownika obarczyć odpowiedzialnością za Państwa niedopełnienie obowiązku przekazania dokumentów do ZUS-u. Wobec czego nie możecie się Państwo domagać zwrotu od pracownika świadczeń, gdyż otrzymał je zgodnie z prawem (co potwierdził też sąd, wskazując, że stosunek pracy rzeczywiście rozwiązał się w lutym tego roku). Jedyne, co możecie Państwo teraz zrobić, to zwrócić się do ZUS-u z prośbą o wyjaśnienie, jakie kroki należy podjąć, aby to ZUS zwrócił Państwu poniesione wydatki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Bardzo proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zwolnić pracownika, który od 7 dni nie stawia się w pracy, nie powiadomił pracodawcy o przyczynie...

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa

Po badaniach kontrolnych lekarz stwierdził brak zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca zaproponował nowe bardzo niekorzystne warunki pracy i...

Wysokość odprawy

W jakiej wysokości należy się odprawa dla pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony (pracownik zatrudniony 12 lat)? Rozwiązanie za...

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Podczas trwania tego urlopu zaszłam w kolejną ciążę. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas...

Jak rozwiązać umowę z pracownicą przebywającą na macierzyński?

Dnia 10.02 zatrudniłam umową o pracę na okres próbny, pracownicę na stanowisko terapeuty. Dnia 01.05 umowa o pracę na cały etat na dwa lata. Zaraz...

Zarzut kradzieży w zakładzie pracy

Pracuję w zakładzie produkcyjnym. Kilka dni temu zostałem zaproszony do biura i pokazano mi nagranie, jak podbieram materiały z magazynu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »