Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy na rozprawę w sądzie

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-06-05

Pracownik dostał wezwanie do stawienia się w sądzie na sprawie alimentacyjnej jako pozwany. Sprawa sądowa wyznaczona jest oczywiście w dzień roboczy, w godzinach pracy pracownika. Kadrowa z zakładzie pracy poinformowała, że nie należy się z tego tytułu zwolnienie od wykonywania pracy ponieważ jest stroną na rozprawie a nie świadkiem. Za bardzo nie rozumiem takiego tłumaczenia, a czytając rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nic takiego nie znalazłam. Czy jakieś przepisy precyzują tę kwestię? Czy stanowisko kadrowej jest słuszne?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz. U. Nr 60, poz.281 -

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,

3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

W świetle par. 6 cyt. rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek wezwanego pracownika do sądu zwolnić od pracy na czas niezbędny do udziału w danym postępowaniu sądowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podróż służbowa i wyjazd w niedzielę

Zostałem oddelegowany do pracy w Gdańsku. Moje stałe miejsce zamieszkania to Bełchatów. Mój czas pracy trwa od 7 do 15. Czy pracodawca może mnie zmusić do...

 

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?

Pracuję normalnie 5 dni w tygodniu. Czy pracodawca może zmusić mnie do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele przez okres 6 miesięcy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »