Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-26

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony.

Pracownik, któremu pracodawca wypowiada umowę o pracę, ma prawo oczekiwać odprawy, jeśli spełnione są warunki wymienione w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn zm.). Jednym z najważniejszych warunków są przyczyny rozwiązania umowy – do odprawy uprawniony jest tylko ten pracownik, który jest zwalniany z przyczyn niedotyczących tego pracownika, np. z powodów ekonomicznych, likwidacji stanowiska pracy.

Przyczyny, z powodu których pracodawca zwalnia pracownika, muszą także stanowić jedyny powód uzasadniający rozwiązanie umowy. Przez przyczyny stanowiące wyłączny powód – zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 10 października 1990 r. (I PR 319/90 OSNC 1992/11/204) – należy rozumieć sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika.

Pewne utrudnienie występuje przy wypowiadaniu umowy na czas określony, gdyż – jak to wyżej wspomniano – pracodawca nie jest zobowiązany ujawniać przyczyny. Najczęściej jednak pracownicy znają te przyczyny i na tej podstawie mogą oprzeć swoje żądanie dotyczące wypłaty odprawy. Jedyną sytuacją, w której pracodawca będzie zobowiązany do ujawnienia przyczyn, jest postępowanie w sądzie. W każdym innym przypadku wskazanie przyczyn w formie pisemnej będzie jedynie dobrą wolą pracodawcy.

Wypłata odprawy powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia, a jeśli pracodawca nie wypłaci odprawy w tym dniu, to będzie zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych, które nalicza się od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Wysokość odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy jednomiesięcznego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy odprawa przysługuje w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »