Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Autor: Dorota Kriger

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony.

Pracownik, któremu pracodawca wypowiada umowę o pracę, ma prawo oczekiwać odprawy, jeśli spełnione są warunki wymienione w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn zm.). Jednym z najważniejszych warunków są przyczyny rozwiązania umowy – do odprawy uprawniony jest tylko ten pracownik, który jest zwalniany z przyczyn niedotyczących tego pracownika, np. z powodów ekonomicznych, likwidacji stanowiska pracy.

Przyczyny, z powodu których pracodawca zwalnia pracownika, muszą także stanowić jedyny powód uzasadniający rozwiązanie umowy. Przez przyczyny stanowiące wyłączny powód – zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 10 października 1990 r. (I PR 319/90 OSNC 1992/11/204) – należy rozumieć sytuację, w której bez zaistnienia tych przyczyn nie zostałaby podjęta przez kierownika zakładu pracy indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika.

Pewne utrudnienie występuje przy wypowiadaniu umowy na czas określony, gdyż – jak to wyżej wspomniano – pracodawca nie jest zobowiązany ujawniać przyczyny. Najczęściej jednak pracownicy znają te przyczyny i na tej podstawie mogą oprzeć swoje żądanie dotyczące wypłaty odprawy. Jedyną sytuacją, w której pracodawca będzie zobowiązany do ujawnienia przyczyn, jest postępowanie w sądzie. W każdym innym przypadku wskazanie przyczyn w formie pisemnej będzie jedynie dobrą wolą pracodawcy.

Wypłata odprawy powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia, a jeśli pracodawca nie wypłaci odprawy w tym dniu, to będzie zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych, które nalicza się od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.

Wysokość odprawy jest uzależniona od zakładowego stażu pracy jednomiesięcznego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy odprawa przysługuje w wysokości:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info