Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zwolnienie po kontroli faktur w firmie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-28

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Nastąpiło to po kontroli faktur w firmie (jestem sprzedawcą). Ktoś sugerował szefowi, że to ja jestem winna kłopotów. Czy mogę coś teraz zrobić?

Marek Gola

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu – zwanego okresem wypowiedzenia. Rozwiązania w tym trybie stosunku pracy może dokonać zarówno pracownik, jaki i pracodawca. Inicjatywa rozwiązania może być, zatem po każdej ze stron. Przy czym art. 30 K.p. dla tej czynności prawnej wymaga formy pisemnej zarówno, gdy dokonuje jej pracodawca, jak i pracownik.

Jeśli chodzi o oświadczenie woli pracodawcy, to w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony wymaga ono również podania przyczyny wypowiedzenia.

Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 K.p.

Przepis art. 30 wymaga podania przyczyny, natomiast art. 45 dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu – wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione.

Wymóg formalny z art. 30 to jest podanie przyczyny, z tym że przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata –pracownika. Musi on wiedzieć, dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie, jaki i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeniu, muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność, a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie.

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron, tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania, zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

W chwili obecnej należy zastanowić się, jakie przyczyny wpisane są do wypowiedzenia, i próbować je podważać. Tylko przyczyny wskazane w wypowiedzeniu będą przedmiotem zainteresowania sądu, na wypadek postępowania sądowego. Z treści Pani pytania wynika, że może Pani dysponować dowodami, które potwierdzą, że wypowiedzenie Pani umowy o pracę było podyktowane jakimiś „groźbami” z zewnątrz.

W chwili obecnej proszę zatem złożyć odwołanie. Jako iż podstawą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony, wartość przedmiotu sporu stanowi suma Pani rocznego wynagrodzenia. Jeżeli suma takiego wynagrodzenia jest niższa lub równa niż 50 000 zł, wówczas nie jest konieczne uiszczenie opłaty sądowej. Jeżeli wynagrodzenie jest wyższe od 50 000 zł (wynagrodzenie brutto), wówczas konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, tj. rocznego wynagrodzenia. W najgorszym wypadku, jeżeli by Pani przegrała, a Pani pracodawca był reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, zmuszona będzie Pani zwrócić koszty zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł (stawka maksymalna).

Wskazać należy także, iż jako pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługują Pani trzy alternatywne roszczenia. Stosownie do żądania pracownika Sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Czy mogą mnie zwolnić po zasadniczej służbie wojskowej?

Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej pracowałem w hipermarkecie. Miałem tam umowę o pracę na czas nieokreślony. Po powrocie z wojska wróciłem na to samo stanowisko. Obecnie w firmie jest dużo zwolnień pracowników. Czy to prawda, że jeśli powróciłem do pracy na to samo stanowisko i z moją dotychczasową umową o pracę na czas nieokreślony, to przysługuje mi okres ochronny przez 6 miesięcy?

Absencje chorobowe jako powód wypowiedzenia

Żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę. W uzasadnieniu pracodawca jako powód podał „absencje chorobowe”. Ze zwolnień żona korzystała sporadycznie, a jedynie w ostatnio od stycznia do marca przebywała na zwolnieniu lekarskim. Stan zdrowia nie pozwalał jej na wcześniejszy powrót do pracy. Czy pracodawca miał prawo wypowiedzieć umowę o pracę i czy przysługuje żonie odprawa? Nie wiem, czy zakładać sprawę do sądu pracy.

Termin wypłaty odprawy

Czy jest określony termin, w jakim pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę, a jeżeli tak, to jaki? Chodzi o odprawę w pełnym wymiarze, czyli w wysokości 3-miesięcznych dochodów, po zwolnieniu grupowym z powodów ekonomicznych.

Podpisanie niesprawiedliwej umowy za porozumieniem stron

Dwa dni temu mój mąż został wezwał do przełożonego w celu omówienia warunków odejścia męża z pracy. Mąż podczas tego spotkania podpisał porozumienie stron, a teraz żałuje. Uważa decyzję przełożonego za niesprawiedliwą i nieuzasadnioną. Czy w tej sytuacji można dociekać jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania, czy unieważnienia podpisanej umowy?

Odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy

Pracodawca zwolnił mnie z powodu likwidacji stanowiska. Jeśli zatrudni kogoś na moje stare miejsce, czy mogę domagać się od niego odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »