Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzucenie winy na pracownika za wypadek przy pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-30

Mój bratanek pracuje w zakładach chemicznych i miał wypadek przy pracy. Został poparzony łukiem elektrycznym, ma oparzoną całą twarz i rękę. Ręka jest w bardzo złym stanie, istnieje ryzyko, że trzeba ją będzie amputować. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że pracodawca będzie próbował zrzucić winę na pracownika. Jak temu zaradzić?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej „ustawa”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jak podnosi się w literaturze, stosownie do treści art. 3 ustawy: „aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione następujące okoliczności, zdarzenie musi:

  • mieć charakter nagły,
  • być wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodować uraz lub śmierć,
  • nastąpić w związku z pracą w szczególności podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”*

Reasumując, aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być łącznie spełnione wyżej wymienione okoliczności.

Obecnie należy jednak sprawdzić, czy pracodawca powołał komisję powypadkową do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku. Zasadnym jest nadto powiadomienie organów ścigania o zdarzeniu, aby czyn był oceniany z punktu widzenia zagrożenia życia lub zdrowia. Nie można bowiem wykluczyć, że wnioski komisji powypadkowej i organów ścigania będą odmienne. Komisja powypadkowa, jeżeli będzie miała taką możliwość, będzie próbowała zatuszować niedociągnięcia i winę pracodawcy, by winę za zdarzenie ponosił pracownik.

Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem „zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny – w istniejących warunkach – wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym” (por. wyrok SN z dnia 18.08.1999 r., sygn. II UKN 87/99). Ze względu na kwalifikację konkretnej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej z 2002 r. istotne jest, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, nie musi natomiast być przyczyną wyłączną. Innymi słowy, przyczyna zewnętrzna nie musi być przyczyną jedyną.

Wyraźnie zauważyć należy jednak, iż pracodawca mimo swoich wątpliwości, nie może uwolnić się od obowiązku zbadania okoliczności wypadku. Należy w tym miejscu przytoczyć pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (do 2003.12.31) w wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. (sygn. akt II SA 3189/01), w którym wskazano, że „jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą.”

Należy zatem wymóc na pracodawcy obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który ustali, czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy, czy też nie. Opinia pracodawcy nie zastępuje ustaleń komisji. Znając treść protokołu, możliwe jest podejmowanie pozostałych kroków. Gdyby pracodawca odmówił powołania takiego zespołu, wówczas Pana bratanek może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie, iż zdarzenie w zakładzie pracy nosi znamiona wypadku przy pracy.

Nadto z uwagi na fakt, iż Pański bratanek nie może sam nadzorować prac komisji, trzeba zwrócić uwagę na przepis art. 160 K.k., którego treść pozwalam sobie przytoczyć w całości:

„Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Istota przestępstwa tkwi więc w „narażeniu na niebezpieczeństwo” innego człowieka. Jak wskazuje M. Siewierski, narażenie na niebezpieczeństwo polega na przeniesieniu człowieka ze stanu, w którym niebezpieczeństwo mu nie groziło, w stan, w którym grozi mu niebezpieczeństwo (zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Komentarz..., t. II, s. 118). Charakter strony przedmiotowej tego przestępstwa wyjaśnił Sąd Najwyższy, wskazując, że „istotą strony przedmiotowej czynu określonego w art. 160 § 1 k.k. jest stworzenie przez sprawcę takiej sytuacji faktycznej, w której istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, grożące realnie nastąpieniem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała względnie ciężkiego rozstroju zdrowia człowieka. Bezpośredniość realnie grożącego niebezpieczeństwa oznacza, iż w sytuacji przez sprawcę już stworzonej, a więc bez dalszej akcji z jego strony, istnieje duże prawdopodobieństwo nastąpienia w najbliższej chwili wymienionych skutków” (zob. wyrok SN z 29 listopada 1973 r., Rw 902/73).

Jak wskazuje Maciej Szwarczyk: „Przedmiotem czynu określonego w art. 160 § 1 i 2 jest człowiek (jego organizm), który zostaje narażony na ujemne konsekwencje w postaci możliwości utraty życia czy wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Ponadto niebezpieczeństwo, o którym jest mowa w przepisie, ma mieć charakter bezpośredni, przez co należy rozumieć, iż w każdej chwili może dojść do wystąpienia wskazanych skutków, przy czym „przestępstwo będzie dokonane z chwilą narażenia na niebezpieczeństwo, chociażby osoba narażona nie doznała krzywdy” (zob. wyrok SN z 3 października 1973 r., IV KR 256/73).”**

W chwili obecnej zasadnym jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na komisariacie (komendzie policji) lub w prokuraturze właściwej ze względu na miejsce wypadku.

* LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism., 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica

** Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W 2002 r. uznano, że mam chorobę zawodową i przyznano 2-procentowy uszczerbek na zdrowiu (alergia na lateks, byłam instrumentariuszką). Od zakładu pracy nie...

Nieprzyznanie grupy inwalidzkiej przez lekarza – jak uzyskać rentę socjalną?

Byłem ostatnio na komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, ale pani doktor nie przyznała mi żadnej grupy i kazała mi iść do ZUS. W...

Czy był to wypadek przy pracy?

Jestem nauczycielką, pracuję w przedszkolu. Przedwczoraj w pracy, podczas zabaw z dziećmi jeden z podopiecznych wpadł na mnie, uderzając...

Wypadek podczas pracy zastępczej

W 1993 r. podczas wykonywania pracy zastępczej uległem wypadkowi w zakładzie pracy i od tamtej pory jestem na rencie czasowej (częściowo niezdolny do...

Zabieg cieśni nadgarstka a zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Od prawie 20 lat wykonuję te same czynności obiema rękami. W zeszłym roku przeszedłem zabieg cieśni nadgarstka jednej ręki, a teraz czekam na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »