Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-29

Kilka lat temu zostałam powołana na członka zarządu przez radę nadzorczą spółdzielni (otrzymałam umowę na czas nieokreślony). Dwa miesiące temu odwołano mnie z członka, a umowę zmieniono – stanowisko, etat i wypłata uległy zmianie. Podpisałam tę umowę. Podobno jej przyczyną była zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni. Czy jednak rada miała prawo mnie tak potraktować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym.

Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie.

Jeżeli statut spółdzielni przewiduje tryb odwołania od decyzji Rady Nadzorczej w trybie wewnątrzspółdzielczym, rozpatrywanym przez walne zgromadzenie (lub zebranie przedstawicieli), to odwołany przez radę nadzorczą członek zarządu może takie odwołanie wnieść do tego organu.

Zgodnie z art. 52 ustawy członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania. Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa.

Odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

W tym zakresie odwołany członek spółdzielni (w tym prezes) może dochodzić swoich uprawnień z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, na podstawie przepisów prawa pracy.

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Z Pani pytania wynika, że nie otrzymała Pani zgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli więc rzeczywiście tak było (wypowiedzenie powinno zawierać informację, że w razie nieprzyjęcia warunków umowa zostanie rozwiązana po okresie wypowiedzenia, a także informację o Pani prawie odwołania się do sądu), to ma Pani prawo odwołać się od podpisanego wypowiedzenia do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »