Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni i wypowiedzenie zmieniające

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-29

Kilka lat temu zostałam powołana na członka zarządu przez radę nadzorczą spółdzielni (otrzymałam umowę na czas nieokreślony). Dwa miesiące temu odwołano mnie z członka, a umowę zmieniono – stanowisko, etat i wypłata uległy zmianie. Podpisałam tę umowę. Podobno jej przyczyną była zmiana struktury organizacyjnej spółdzielni. Czy jednak rada miała prawo mnie tak potraktować?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie.

Jeżeli statut spółdzielni przewiduje tryb odwołania od decyzji Rady Nadzorczej w trybie wewnątrzspółdzielczym, rozpatrywanym przez walne zgromadzenie (lub zebranie przedstawicieli), to odwołany przez radę nadzorczą członek zarządu może takie odwołanie wnieść do tego organu.

Zgodnie z art. 52 ustawy członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania. Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa.

Odwołanie członka zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

W tym zakresie odwołany członek spółdzielni (w tym prezes) może dochodzić swoich uprawnień z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, na podstawie przepisów prawa pracy.

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Z Pani pytania wynika, że nie otrzymała Pani zgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli więc rzeczywiście tak było (wypowiedzenie powinno zawierać informację, że w razie nieprzyjęcia warunków umowa zostanie rozwiązana po okresie wypowiedzenia, a także informację o Pani prawie odwołania się do sądu), to ma Pani prawo odwołać się od podpisanego wypowiedzenia do sądu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skutki przejęcia przez nowego pracodawcę

W zakładzie w którym pracuję 15 lat ze stażem 24 letnim zostaje wprowadzony nowy plan restrukturyzacyjny, przekształcamy się w nową spółkę. Zmiany zmierzają...

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy

Z dniem 1 stycznia br. zostały naniesione poprawki do zakładowego Regulaminu Pracy, po zatwierdzeniu ich przez 2 działające organizacje związkowe (w tym jedna...

Przejęcie części firmy przez nowego pracodawcę – czy pracownicy zostaną zwolnieni?

Pracuję w firmie, gdzie planuje się wydzielenie logistyki (odstąpienie) firmie zewnętrznej, prawdopodobnie razem z obecnymi pracownikami. Czy my, jako pracownicy,...

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia...

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kilka miesięcy temu sprzedałem zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionym pracownikiem. Nowy pracodawca zawarł z pracownikiem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »