Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę o pracę

Chciałabym zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę o pracę. Ten pan posiada kartę pobytu do września tego roku i decyzję wojewody pozwalającą na pracę, ale u innego polskiego pracodawcy (decyzja jest na konkretną firmę i konkretne stanowisko). W jaki sposób mogę zatrudnić tego obywatela Ukrainy zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z zamieszczonym opisem obywatel Ukrainy posiada:

 1. kartę pobytu do września,
 2. zezwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy.

Zezwolenie na pracę uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Oznacza to, że jeśli obcokrajowiec chce zmienić pracę (wszystko jedno, czy pracodawcę, stanowisko pracy czy branżę) musi uzyskać nowe zezwolenie.

Niekiedy zezwolenie zachowa ważność, ale tylko w określonych przypadkach:

 1. gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nie przekraczające 30 dni w roku kalendarzowym;
 1. zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania pracodawcy cudzoziemca;
 2. przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 3. zmiany osoby reprezentującej pracodawcę, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie określonych obowiązków i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz innych organów państwowych, jeśli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym;
 4. obniżenia wymiaru czasu pracy określonego w umowie z cudzoziemcem przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie więcej niż do połowy pełnego wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia;
 5. gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy w ciągu 3 pierwszych miesięcy ważności zezwolenia lub przerwie wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy, pod warunkiem że wynika to z uzasadnionych przyczyn i będzie to uzgodnione z pracodawcą.

W opisanym przypadku nie zachodzą takie okoliczności.

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować cudzoziemcy:

 1. posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce;
 2. którzy otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce;
 3. posiadający zezwolenie na pobyt stały;
 4. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE;
 5. posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Polsce;
 6. korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 7. korzystający z ochrony humanitarnej w Polsce;
 8. którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa EOG lub państwa nienależącego do EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi lub członkami jego rodziny;
 9. będący ofiarami handlu ludźmi, jeśli spełniają określone warunki;
 10. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
 11. którzy w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak np. śmierć małżonka obywatela UE lub rozwód z obywatelem UE – zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce;
 12. którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia;
 13. posiadający ważną Kartę Polaka;
 14. prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych;
 15. będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach;
 16. pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści;
 17. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy;
 18. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 19. absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 20. uprawnieni na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją;
 21. należący do innych grup, tj. nauczyciele języków obcych, delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu, sportowcy, duchowni.

W każdym innym przypadku konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia na pracę.

Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy.

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info