Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-07-29

Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym i otrzymuję zasiłek wysokości 400 zł. Czy ten zasiłek przepadnie, jeśli otrzymywać będę stypendium naukowe lub socjalne z uczelni? Wiem, że stypendia nie są wliczane do dochodu, ale jak to się ma do zasiłku z MOPR?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
 3. zapomoga wypłacana przez gminy;
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in.: stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
 2. dochodzie rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Stosownie do brzmienia art. 4 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Natomiast dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo

opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną

opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez

okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że zarówno stypendium naukowe, jak i socjalne wliczają się do dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego (stypendium socjalne oraz naukowe jest określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

Powyższych stypendiów nie wlicza się natomiast do dochodu uprawniającego do zasiłków z pomocy społecznej, np. zasiłek stały, celowy, okresowy itp., przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.

Tak więc prawo do zasiłku rodzinnego, a następnie do dodatku tytułu z opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest uzależnione od tego, czy po wliczeniu stypendium naukowego bądź socjalnego do dochodu nie zostanie przekroczone kryterium dochodowe (504 zł lub 583 zł na osobę w rodzinie) uprawniające do tego typu pomocy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą

Jestem nauczycielem matematyki, informatyki i techniki. Obecnie przebywam na urlopie zdrowotnym po rocznym urlopie macierzyńskim, zaległym urlopie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »