Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek dla bezrobotnych – czy mi się należy?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-10-29

Od września 2008 r. do lipca 2009 r. włącznie byłam zatrudniona na pół etatu (11 miesięcy), natomiast od sierpnia 2009 r. do października 2009 r. włącznie jestem zatrudniona na cały etat (3 miesiące). Dostałam wypowiedzenie od pracodawcy – redukcja etatów. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? Jakich dokumentów potrzebuję?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prawo do zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione nie tylko od posiadania w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu osoby bezrobotnej wymaganego okresu zatrudnienia (przez łącznie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania), ale też i od wysokości osiąganego w czasie zatrudnienia wynagrodzenia. Istotne jest więc, czy w trakcie pracy na niepełnym etacie osiągane wynagrodzenie było w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje (z wyjątkami określonymi w art. 104b i 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Ponadto prawo do zasiłku nabywa osoba, dla której nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Prawo do zasiłku mają też osoby, dla których brak jest ofert pracy (jak wyżej) oraz które w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, m.in.:

 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągały z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowały przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacały składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • były zatrudnione za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci,
 • były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową i osiągały wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Kolejnym istotnym elementem, który ma wpływ na nabycie prawa do zasiłku i okres jego pobierania, jest sposób rozwiązania umowy o pracę, np. w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron na wniosek pracownika prawo do zasiłku będzie przysługiwać dopiero po okresie 90 dni od dnia rejestracji w urzędzie pracy. Przy wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę w związku z redukcją etatów zasiłek będzie przysługiwał już po 7 dniach od dnia rejestracji.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach internetowych urzędów pracy dokumenty, które należy dostarczyć do urzędu pracy w celu zarejestrowania się, zależne są od tego, czy osoba bezrobotna przed rejestracją:

 • nie była zatrudniona,
 • była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową,
 • prowadziła pozarolniczą działalność,
 • pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną albo świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub macierzyński, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
 • prowadziła dział specjalny produkcji rolnej,
 • była tymczasowo aresztowana lub odbywała karę pozbawienia wolności,
 • odbywała służbę wojskową.

Wykaz dokumentów również znajduje się na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy i – zgodnie z informacjami tam dostępnymi – do rejestracji niezbędne są następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 2. dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 3. świadectwa pracy,
 4. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające okres wykonywania innej pracy zarobkowej (pracy w ramach umowy-zlecenie lub umowy o dzieło),
 5. decyzja wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzekające o utracie prawa albo odmowie przyznania prawa do:
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • renty rodzinnej,
 6. zaświadczenie wystawione przez ZUS potwierdzające okres pobierania:
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty szkoleniowej,
  • świadczenia rehabilitacyjnego, wraz z podstawą jego naliczenia,
  • zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego , wraz z podstawą jego naliczenia
 7. zaświadczenie wystawione przez urząd gminy potwierdzające wielkość posiadanej lub dzierżawionej nieruchomości rolnej,
 8. decyzja wystawiona przez KRUS orzekająca o podleganiu albo niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe,
 9. decyzja wystawiona przez urząd miasta albo urząd gminy potwierdzająca wyrejestrowanie w ewidencji pozarolniczej działalności,
 10. decyzja wystawiona przez MOPS lub GOPS o utracie prawa albo o odmowie przyznania prawa do zasiłku stałego,
 11. decyzja wystawiona przez urząd miasta albo urząd gminy orzekająca o utracie prawa albo o odmowie przyznania prawa do:
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 12. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac,
 13. dokument wystawiony przez ZUS albo powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, potwierdzający stopień niepełnosprawności.

Dodatkowo do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i ustalenia jego wysokości niezbędne są oprócz świadectw pracy:

 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresie odbywania służby wojskowej,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych miesiącach zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy wystawione przez pracodawcę,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu wykonywania pracy nakładczej,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia,
 • zaświadczenie o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, wystawione przez ZUS,
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy osób wykonujących pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • zaświadczenie o opłacaniu składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego wystawione przez powiatowy urząd pracy (z wyłączeniem pracy na terenie UE i EOG po 1 maja 2004 r.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela

Czy nauczycielce przysługuje świadczenie kompensacyjne (skończone 55 lat, 31 lat pracy w szkole – w tym okresie były jednak okresy chorobowe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »