Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-15

Jestem chory na przewlekłą chorobę. Udałem się na zwolnienie lekarskie, kiedy jeszcze byłem pracownikiem. W trakcie kolejnego L4 zakończyła się ważność mojej umowy o pracę. Nadal jestem na L4. W jaki sposób ZUS obliczy zasiłek, skoro jako pracownik zarabiałem 4500 zł brutto?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawa zasiłku chorobowego przysługującego w trakcie ubezpieczenia jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.; w skrócie ustawa zasiłkowa).

Jednakże zasada powyższa nie do końca ma zastosowanie w przypadku świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia, czyli po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z art. 46 ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

ZUS, ustalając kwotę zasiłku przysługującego Panu po ustaniu zatrudnienia, obniży wysokość podstawy naliczania świadczenia do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2012 r., które wyniosło 3510,22 zł i obowiązuje od 1 grudnia 2012 r. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłosił Prezes GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 12 listopada 2012 r. (M.P. 2012, poz. 842).

Kwotę zasiłku po ustaniu zatrudnienia w przypadku podstawy, która przekracza wartość przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2012 r., ustala się w następujący sposób (art. 11 ust. 1, 4 i 5 ustawy zasiłkowej):

3510,22 : 30 = 117,01 zł

117,01 x 80% = 93,61 zł – dzienna stawka zasiłku

Ostateczna wartość zasiłku jest uzależniona od ilości dni zwolnienia lekarskiego w miesiącu. Od sumy dziennych stawek zatrudnienia należy jeszcze potrącić podatek dochodowy w wysokości 18% (art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Nie potrąca się zaś składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu.

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy nie będzie przysługiwał za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia w określonych ustawą przypadkach. Były pracownik może nie otrzymać zasiłku chorobowego, jeżeli:

  1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  2. kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  3. nie nabył prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;
  4. jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Ponadto ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej już po rozwiązaniu umowy o pracę, jeżeli ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego (art. 13 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Ubezpieczenie wypadkowe przy umowie-zleceniu

Pracuję w firmie X na podstawie umowy o pracę. W czasie mojego urlopu pracowałam dla firmy Y na podstawie umowy-zlecenia. Podczas wykonywania tej drugiej pracy...

 

Międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego

Jestem nauczycielem język angielskiego. Dyrektor poinformował mnie, że w przyszłym roku szkolnym nastąpi tzw. międzyoddziałowe nauczanie języka...

 

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?

Pracuję 18 lat w szkole i w tym czasie byłem rok na urlopie zdrowotnym. Mam 30 lat pracy i za 2 lata chciałem iść na emeryturę (mam 58...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »