Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-15

Od kilku lat pracuję w firmie usługowej, która wynajmuje pomieszczenia w galeriach handlowych. Jesteśmy przez to zobowiązani do otwierania stoisk w narzuconych godzinach. Na stoisku pracują zazwyczaj dwie osoby na zmianę. Gdy jedna osoba idzie na urlop, druga pracuje dzień w dzień po 12 godzin. Zamknięcie stoiska na czas urlopu nie wchodzi w grę. Po tygodniu takiej ciężkiej pracy pracująca koleżanka już ledwo stoi na nogach, a ta „urlopująca się” chciałaby odpoczywać przez 2 tygodnie, jak gwarantują przepisy. Mimo to skraca urlop do 1 tygodnia, żeby odciążyć koleżankę. Po czym sytuacja powtarza się z tą drugą pracownicą, która przecież też chce urlop wykorzystać. Zbliża się powoli czas urlopów, a my nie możemy z pracodawcą tego problemu rozwiązać. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego zostały oparte na dwóch podstawowych zasadach:

  1. realnego wykonywania zobowiązań urlopowych,
  2. niepodzielności urlopu.

Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w naturze w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Od obowiązku tego może uwolnić się poprzez zapłatę ekwiwalentu pieniężnego tylko wyjątkowo w razie niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, ustalanym przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Przy ustalaniu tego planu należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy oraz wnioski pracowników. Plan urlopów może być opracowany zarówno na cały rok kalendarzowy, jak i na krótsze jego okresy. De lege lata plan urlopów rodzi prawo pracownika do wykorzystania należnego mu urlopu w terminie w nim oznaczonym, albowiem nie istnieje już obowiązek pracodawcy do każdorazowego informowania pracownika o terminie urlopu. Tak więc termin urlopu, oznaczony w planie, jest wiążący, chyba że pracodawca podejmie decyzję o jego przesunięciu, czy to na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, czy to z własnej inicjatywy z powodu szczególnych swoich potrzeb. Niewykorzystanie urlopu w ustalonym w planie terminie ma miejsce także wówczas, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  4. urlopu macierzyńskiego.

W tych przypadkach pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, co oznacza, iż powinien on być mu udzielony w pełnym wymiarze wynikającym z obowiązującego prawa. Niepełne wykorzystanie urlopu może wynikać bądź z jego fakultatywnego podziału na wniosek pracownika, przy czym w takiej sytuacji co najmniej jedna jego część powinna obejmować nie mniej niż czternaście kolejnych dni kalendarzowych, bądź z powodu zdarzeń przerywających rozpoczęty urlop, a mianowicie:

  1. czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,
  2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  3. odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  4. urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca jest obowiązany udzielić niewykorzystaną część urlopu w terminie późniejszym.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili jego rozpoczęcia. W takiej sytuacji pracodawca obowiązany jest pokryć koszty bezpośrednio związane z odwołaniem pracownika z urlopu. Pracownik odwołany z urlopu obowiązany jest w najkrótszym terminie, bez zbędnej zwłoki, zgłosić się do pracy. Obowiązek zwrotu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu obejmuje takie koszty jak: wydatki związane z przejazdem z miejsca korzystania z urlopu do miejsca pracy, równowartość ceny niewykorzystanej części urlopu itp.

Niewykorzystanie urlopu zgodnie z planem rodzi po stronie pracodawcy obowiązek jego udzielenia nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego (od 1 stycznia 2012 r.). Do 31 grudnia 2011 r. pracodawca miał obowiązek udzielić urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego podlega ochronie prawnej. Przede wszystkim pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Ponadto nieudzielenie urlopu w przysługującym wymiarze lub bezpodstawne jego obniżenie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Prawo do urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne. Tak więc bieg przedawnienia roszczenia o urlop rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył prawo do urlopu.

Podsumowując – jeśli pracodawca niezgodnie z prawem udziela urlopów wypoczynkowych, w pierwszej kolejności proponuję zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Po kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości zapewne zostanie na pracodawcę nałożona kara i nakazane zostanie udzielenie urlopów zgodnie z prawem. Jeśli to nie poskutkuje – pozostanie jedynie pozew do sądu o udzielenie przysługującego, zaległego urlopu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie...

 

Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia

Otrzymałam wypowiedzenie, w którym wójt gminy poinformował mnie, że jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »