Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady naliczania składek na ZUS za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-12-15

Firma zatrudnia 17 pracowników. Jedna z pracownic przebywa na urlopie wychowawczym. Czy składki za nią nalicza ZUS, czy zakład pracy? Jak powinien postępować pracodawca?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Obowiązek naliczania składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, spoczywa na płatniku, w tym przypadku na pracodawcy (art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm., w skrócie ustawa o sus). Liczba osób zatrudnionych nie ma wpływu na powyższy obowiązek.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Składki finansowane są w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe wynika z art. 16 ust. 8 ustawy o sus.

Płatnik składek, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. wskazuje jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, ustaloną zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. wynosi 1317,00 zł (M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 709).

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy o sus od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym będzie stanowiła kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego w Monitorze Polskim w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której wyżej mowa, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy (art. 18 ust. 14 ustawy o sus).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Obecnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł miesięcznie (§ 1 ust. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych – Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, która podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz / lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, płatnicy składek powinni co miesiąc sporządzać raporty:

  • imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 12 xx xx, jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, lub
  • imienny raport miesięczny ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 xx xx, jeżeli osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także:
  • imienny raport ZUS RSA z kodem 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 121 lub 122,
  • imienny raport ZUS RCA z kodem z kodem 01 10 xx, jeżeli za część miesiąca osoba ta miała również przychody ze stosunku pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

Urlop i zasiłek macierzyński dla opiekuna prawnego dziecka

Moja 16-letnia córka urodziła dziecko. Za kilka dni zostanę prawnym opiekunem wnuczki jako rodzina zastępcza, dopóki córka nie skończy 18 lat. Prowadzę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »